Danh sách hội đồng "Bảo vệ đề án 6" - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Tên hội đồng Phòng Ngày bắt đầu Giờ Thành viên hội đồng 1 Thành viên hội đồng 2 Thành viên hội đồng 3
Hội đồng 2 V.A402 (Khu V) - Phòng học lý thuyết 09/07/2021 8h00 TS Lê Thị Minh Đức TS Võ Thị Thanh Thảo
Sinh viên vào phòng bảo vệ trước khi diễn ra bảo vệ 10 phút

Danh sách sinh viên được bảo vệ

STT
THÔNG TIN SINH VIÊN
TÌNH HÌNH THI
SỐ THẺ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP SH
ĐỀ TÀI
GHI CHÚ
1
18BA017
Nguyễn Thị Mai Hằng 14/12/2000 18BA
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ CỦA McDonald's Việt Nam
Xem báo cáo
2
18BA032
Phạm Thị Thùy Linh 18/08/2000 18BA
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ CỦA McDonald's Việt Nam_
Xem báo cáo
3
18BA042
Lâm Tâm Nhi 08/10/2000 18BA
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ CỦA McDonald's Việt Nam_
Xem báo cáo
4
18BA060
Lương Thị Hoài Thương 10/04/2000 18BA
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ CỦA McDonald's Việt Nam_
Xem báo cáo
5
18BA027
Bùi Thúy Huyền 04/04/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Nike
Xem báo cáo
6
18BA077
Trần Phước Tường Vy 17/09/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Nike_
Xem báo cáo
7
18BA075
Phan Thị Tường Vi 14/09/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Nike_
Xem báo cáo
8
18BA076
Nguyễn Thị Hồng Vinh 28/06/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Nike_
Xem báo cáo
9
17BA042
Nguyễn Thị Uyển My 21/11/1999 18BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Xem báo cáo
10
17BA038
Trần Thị Diệu Mi 11/03/1999 18BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN_
Xem báo cáo
11
17BA074
Mai Thị Thu Thắng 23/04/1999 18BA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN_
Xem báo cáo
12
18BA070
Mai Quỳnh Thanh 14/10/2000 18BA
Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện tử của doanh nghiệp
Xem báo cáo
13
18BA074
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 18/12/2000 18BA
Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện tử của doanh nghiệp_
Xem báo cáo
14
17BA098
Phạm Văn Trung 20/09/1999 17BA
Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện tử của doanh nghiệp_
Xem báo cáo
15
18BA037
Nguyễn Duy Minh 24/01/2000 18BA
Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện tử của doanh nghiệp_
Xem báo cáo
* Số lượng sinh viên dự thi: 15