LỊCH THI KẾT THÚC HỌc PHẦN

STT Tên Học phần Số Tín Chỉ Học kỳ Năm học Ngày thi Hình thức áp dụng Trạng thái Tùy chọn
1 Triết học Mác - Lênin
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 24/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
2 Quản trị quan hệ khách hàng
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 24/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
3 Thương mại điện tử
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 23/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 23/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
5 Thanh toán điện tử
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 22/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
6 Xác suất thống kê
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 22/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
7 Mạng máy tính
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 22/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
8 Tiếng Anh 3
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 21/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
9 Giải tích 1
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 20/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
10 Phân tích và thiết kế hệ thống
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 17/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
11 Tiếng Anh 2
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 16/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
12 Toán rời rạc
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 16/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
13 Automat và Ngôn ngữ hình thức
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 15/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
14 Quản trị tài chính
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 14/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
15 Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 14/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
16 Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 13/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
17 Hành vi người tiêu dùng
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 13/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
18 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 10/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
19 Quản lý dự án
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 10/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
20 Cấu kiện điện tử K20
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 10/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
21 Phương pháp NCKH trong kinh doanh
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 10/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
22 Cấu kiện điện tử
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 10/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
23 Đồ họa máy tính
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 09/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
24 Trí tuệ nhân tạo
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 08/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
25 Chuyên đề 5 (IT)
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 07/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
26 Đạo đức trong kinh doanh
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 06/12/2021 Tự luận Đã kết thúc
27 Kế toán doanh nghiệp
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 06/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
28 Pháp luật đại cương
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 06/12/2021 Trắc nghiệm Đã kết thúc
29 Quản trị mạng
2
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 06/12/2021 Vấn đáp Đã kết thúc
30 Tin học đại cương
3
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 01/03/2020 Trắc nghiệm Đã kết thúc