Thứ ba (25-06-2024) - Tuần thứ 48

Lịch dạy buổi chiều

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng / Tiết Đã Điểm danh Mode
1 Automat và ngôn ngữ hình thức (1) ThS.Dương Thị Mai Nga K.A110 | 6->9 Rồi
2 Chuyên đề 1 (BA) (1)_Trực quan hóa dữ liệu (ngành Digital Marketing) TS.Nguyễn Thanh K.A112 | 6->9 Rồi
3 Khởi sự kinh doanh (1) ThS.Lê Thị Hải Vân K.A111 | 6->9 Chưa
4 Đồ án cơ sở 2CE(1C) TS.Nguyễn Nhật Ân K.A106 | 6->9 Chưa
5 Triết học Mác - Lênin (2) ThS.Trần Văn Thái K.C105 | 6->9 Rồi
6 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2) ThS.Lương Xuân Thành K.C106 | 6->9 Chưa

Lịch dạy buổi sáng

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng Đã Điểm danh Mode
1 Đồ án tốt nghiệp (IT)-7 TS.Lê Thị Thu Nga K.D1.302 (P. Seminar Khoa KTMT) | 3->4 Chưa
2 Toán rời rạc (1) ThS.Đặng Thị Kim Ngân K.A203 | 1->4 Rồi
3 Đạo đức trong kinh doanh (1) ThS.Nguyễn Lê Ngọc Trâm K.A111 | 1->4 Rồi
4 Kinh doanh quốc tế (1) ThS.Huỳnh Bá Thúy Diệu K.A205 | 1->4 Rồi
5 Triết học Mác - Lênin (1) ThS.Trần Văn Thái K.C105 | 1->4 Rồi
6 Chủ nghĩa xã hội khoa học (1) ThS.Lương Xuân Thành K.C106 | 1->4 Rồi
7 Giải tích 1 (1) ThS.Hồ Thị Hồng Liên K.A112 | 1->4 Rồi
8 Chương trình dịch (1) ThS.Dương Thị Mai Nga K.A201 | 1->4 Rồi