Thứ sáu (09-06-2023) - Tuần thứ 45

Báo nghỉ - dạy bù

Lịch dạy buổi sáng

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng / Tiết Đã Điểm danh Mode
1 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (7) ThS.Vũ Thị Tuyết Mai K.A311 | 1->2 Chưa
2 GDTC 2 (Bóng chuyền) (5) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.bóng chuyền.1 | 1->2 Chưa
3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 2 ThS.Ngô Lê Quân K.B202 | 1->2 Chưa
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 2 TS.Nguyễn Đức Hiển | ThS.Nguyễn Xuân Pha K.B206 | 1->2 Chưa
5 Lập trình Java (2)_TA_Nhóm 1 TS.Nguyễn Sĩ Thìn K.B109 | 1->2 Chưa
6 Tiếng Anh 2 (1) ThS.Lê Xuân Việt Hương K.A211 | 1->2 Chưa
7 Lập trình Java (13)_Nhóm 1 TS.Huỳnh Ngọc Thọ K.B108 | 1->2 Chưa
8 Thiết kế web (5)_Nhóm 1 ThS.Đỗ Công Đức K.B204 | 1->2 Chưa
9 Thiết kế web (12)_Nhóm 1 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền Trân | ThS.Nguyễn Văn Sang K.B207 | 1->2 Chưa
10 Đại số tuyến tính (11) ThS.Hồ Thị Hồng Liên K.A207 | 1->2 Chưa
11 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (2) ThS.Võ Hùng Cường K.A103 | 1->3 Chưa
12 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (10) TS.Nguyễn Văn Lợi | ThS.Phan Trọng Thanh K.A314 | 1->3 Chưa
13 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (17) TS.Lê Văn Minh K.A305 | 1->3 Chưa
14 Tiếng anh chuyên ngành 2_CE (3) ThS.Phan Thị Quỳnh Hương K.A303 | 1->3 Chưa
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (2) TS.Lê Hà Như Thảo K.A307 | 1->3 Chưa
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (6) ThS.Bùi Trần Huân K.A214 | 1->3 Chưa
17 Quản trị học (2) ThS.Huỳnh Bá Thúy Diệu K.A301 | 1->3 Chưa
18 Marketing căn bản (6) ThS.Trần Phạm Huyền Trang K.A213 | 1->3 Chưa
19 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (9) ThS.Vũ Thị Tuyết Mai K.A311 | 3->4 Chưa
20 GDTC 2 (Bóng chuyền) (6) ThS.Nguyễn Văn Thắng K.bóng chuyền.1 | 3->4 Chưa
21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 1 ThS.Ngô Lê Quân K.B202 | 3->4 Chưa
22 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 1 TS.Nguyễn Đức Hiển | ThS.Nguyễn Xuân Pha K.B206 | 3->4 Chưa
23 Lập trình Java (2)_TA_Nhóm 2 TS.Nguyễn Sĩ Thìn K.B109 | 3->4 Chưa
24 Tiếng Anh 2 (2) ThS.Lê Xuân Việt Hương K.A211 | 3->4 Chưa
25 Lập trình Java (13)_Nhóm 2 TS.Huỳnh Ngọc Thọ K.B108 | 3->4 Chưa
26 Thiết kế web (5)_Nhóm 2 ThS.Đỗ Công Đức K.B204 | 3->4 Chưa
27 Thiết kế web (12)_Nhóm 2 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền Trân | ThS.Nguyễn Văn Sang K.B207 | 3->4 Chưa
28 Đại số tuyến tính (7) ThS.Hồ Thị Hồng Liên K.A207 | 3->4 Chưa

Lịch dạy buổi chiều

STT Lớp học phần Giảng viên Phòng Đã Điểm danh Mode
1 Xác suất thống kê (16) TS.Vũ Đình Chinh K.A214 | 6->7 Đã báo nghỉ
2 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (14) ThS.Bùi Trần Huân K.A307 | 6->7 Chưa
3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 2 TS.Lê Thị Thu Nga K.B206 | 6->7 Chưa
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 2 ThS.Ngô Lê Quân K.B202 | 6->7 Chưa
5 Lập trình Java (4)_Nhóm 1 TS.Lê Văn Minh K.B109 | 6->7 Chưa
6 Tiếng Anh 2 (3) ThS.Lê Xuân Việt Hương K.A211 | 6->7 Chưa
7 Lập trình Java (11)_Nhóm 1 TS.Nguyễn Thanh K.B108 | 6->7 Chưa
8 Thiết kế web (6)_Nhóm 1 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền Trân | ThS.Nguyễn Văn Sang K.B204 | 6->7 Chưa
9 Thiết kế web (9)_Nhóm 1 ThS.Đỗ Công Đức K.B207 | 6->7 Chưa
10 Công nghệ WEB (1)_Nhóm 1 ThS.Lê Viết Trương K.B208 | 6->7 Chưa
11 Đại số tuyến tính (12) ThS.Nguyễn Quốc Thịnh K.A207 | 6->7 Chưa
12 Kinh tế vĩ mô (8) ThS.Vũ Thị Tuyết Mai K.A105 | 6->7 Chưa
13 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (3) ThS.Võ Hùng Cường K.A103 | 6->8 Chưa
14 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (6) TS.Nguyễn Văn Lợi K.A305 | 6->8 Chưa
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (5) TS.Trần Thiện Vũ K.A303 | 6->8 Chưa
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2_BA (7) ThS.Nguyễn Thị Thảo Nhi K.A114 | 6->8 Chưa
17 Marketing căn bản (5) ThS.Trần Phạm Huyền Trang K.A315 | 6->8 Chưa
18 GDTC 2 (Bóng đá nam) (3) ThS.Tôn Long Cường K.Sân bóng đá.1 | 7->8 Chưa
19 GDTC 2 (Bóng rổ nữ) (5) TS.Trần Lê Nhật Quang (Chọn) | 7->8 Chưa
20 GDTC 2 (Cầu lông) (4) ThS.Nguyễn Trọng Minh K.T3TTSV.CL1 | 7->8 Chưa
21 Tiếng anh chuyên ngành 2_CE (1) TS.Nguyễn Vũ Anh Quang K.A301 | 8->10 Chưa
22 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (1)_TA ThS.Bùi Trần Huân K.A112 | 8->9 Chưa
23 Xác suất thống kê (17) TS.Vũ Đình Chinh K.A214 | 8->9 Đã báo nghỉ
24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 1 TS.Lê Thị Thu Nga K.B206 | 8->9 Chưa
25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 1 ThS.Ngô Lê Quân K.B202 | 8->9 Chưa
26 Lập trình Java (4)_Nhóm 2 TS.Lê Văn Minh K.B109 | 8->9 Chưa
27 Tiếng Anh 2 (4) ThS.Lê Xuân Việt Hương K.A211 | 8->9 Chưa
28 Lập trình Java (11)_Nhóm 2 TS.Nguyễn Thanh K.B108 | 8->9 Chưa
29 Thiết kế web (6)_Nhóm 2 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền Trân | ThS.Nguyễn Văn Sang K.B204 | 8->9 Chưa
30 Thiết kế web (9)_Nhóm 2 ThS.Đỗ Công Đức K.B207 | 8->9 Chưa
31 Công nghệ WEB (1)_Nhóm 2 ThS.Lê Viết Trương K.B208 | 8->9 Chưa
32 Kinh tế vĩ mô (7) ThS.Vũ Thị Tuyết Mai K.A105 | 8->9 Chưa
33 Đại số tuyến tính (14) ThS.Nguyễn Quốc Thịnh K.A207 | 8->9 Chưa
34 GDTC 2 (Bóng đá nam) (4) ThS.Tôn Long Cường K.Sân bóng đá.1 | 9->10 Chưa
35 GDTC 2 (Bóng rổ nữ) (6) TS.Trần Lê Nhật Quang (Chọn) | 9->10 Chưa
36 GDTC 2 (Cầu lông) (5) ThS.Nguyễn Trọng Minh K.T3TTSV.CL1 | 9->10 Chưa