Thứ ba (25-06-2024) - Tuần thứ 48

Lịch thi hôm nay 25-06-2024

STT Tên Học phần Chi tiết suất thi
1 Công nghệ Web
3 - Vấn đáp
2 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
2 - Vấn đáp

Lịch dạy buổi sáng

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Toán rời rạc (1) ThS.
Đặng Thị Kim
Ngân
K.A203
|
1->4
Rồi
Đạo đức trong kinh doanh (1) ThS.
Nguyễn Lê Ngọc
Trâm
K.A111
|
1->4
Rồi
Kinh doanh quốc tế (1) ThS.
Huỳnh Bá Thúy
Diệu
K.A205
|
1->4
Rồi
Triết học Mác - Lênin (1) ThS.
Trần Văn
Thái
K.C105
|
1->4
Rồi
Chủ nghĩa xã hội khoa học (1) ThS.
Lương Xuân
Thành
K.C106
|
1->4
Rồi
Giải tích 1 (1) ThS.
Hồ Thị Hồng
Liên
K.A112
|
1->4
Rồi
Chương trình dịch (1) ThS.
Dương Thị Mai
Nga
K.A201
|
1->4
Rồi
Thực tập tốt nghiệp (CE) (1) TS.
Nguyễn Vũ Anh
Quang
K.B303
|
2->3
X
Đồ án tốt nghiệp (IT)-7 TS.
Lê Thị Thu
Nga

|
3->4
X
Thực tập tốt nghiệp (CE) (3) TS.
Đặng Quang
Hiển
K.B306
|
3->4
X
Toán rời rạc (1) ThS.
Đặng Thị Kim
Ngân
K.A203
|
1->4
Rồi
Đạo đức trong kinh doanh (1) ThS.
Nguyễn Lê Ngọc
Trâm
K.A111
|
1->4
Rồi
Kinh doanh quốc tế (1) ThS.
Huỳnh Bá Thúy
Diệu
K.A205
|
1->4
Rồi
Triết học Mác - Lênin (1) ThS.
Trần Văn
Thái
K.C105
|
1->4
Rồi
Chủ nghĩa xã hội khoa học (1) ThS.
Lương Xuân
Thành
K.C106
|
1->4
Rồi
Giải tích 1 (1) ThS.
Hồ Thị Hồng
Liên
K.A112
|
1->4
Rồi
Chương trình dịch (1) ThS.
Dương Thị Mai
Nga
K.A201
|
1->4
Rồi

Lịch dạy buổi chiều

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Automat và ngôn ngữ hình thức (1) ThS.
Dương Thị Mai
Nga
K.A110
|
6->9
X
Chuyên đề 1 (BA) (1)_Trực quan hóa dữ liệu (ngành Digital Marketing) TS.
Nguyễn
Thanh
K.A112
|
6->9
X
Khởi sự kinh doanh (1) ThS.
Lê Thị Hải
Vân
K.A111
|
6->9
X
Đồ án cơ sở 2CE(1C) TS.
Nguyễn Nhật
Ân
K.A106
|
6->9
X
Triết học Mác - Lênin (2) ThS.
Trần Văn
Thái
K.C105
|
6->9
X
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2) ThS.
Lương Xuân
Thành
K.C106
|
6->9
X
Thực tập tốt nghiệp (CE) (11) TS.
Hoàng Hữu
Đức
K.A208
|
8->9
X
Automat và ngôn ngữ hình thức (1) ThS.
Dương Thị Mai
Nga
K.A110
|
6->9
X
Chuyên đề 1 (BA) (1)_Trực quan hóa dữ liệu (ngành Digital Marketing) TS.
Nguyễn
Thanh
K.A112
|
6->9
X
Khởi sự kinh doanh (1) ThS.
Lê Thị Hải
Vân
K.A111
|
6->9
X
Đồ án cơ sở 2CE(1C) TS.
Nguyễn Nhật
Ân
K.A106
|
6->9
X
Triết học Mác - Lênin (2) ThS.
Trần Văn
Thái
K.C105
|
6->9
X
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2) ThS.
Lương Xuân
Thành
K.C106
|
6->9
X
?

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã bắt đầu từ ngày 08/08/2022, Sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc, sự cố xảy ra khi sử dụng các hệ thống, Quý thầy vui lòng liên lạc trực tiếp inbox Phòng Đào tạo http://fb.com/daotao.vku.udn.vn hoặc email daotao@vku.udn.vn để được hỗ trợ hướng dẫn.