Thứ tư (10-08-2022) - Tuần thứ 2

Báo nghỉ - dạy bù

Lịch dạy buổi sáng

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Xác suất thống kê (8) ThS.
Trần Thị Bích
Hòa
K.A211
|
1->2
Rồi
Hệ thống thông tin quản lý (5) TS.
Trần Thảo
An
K.A113
|
1->2
Đã
báo
nghỉ
GDTC 3 (Bóng chuyền nữ) (6) ThS.
Nguyễn Văn
Thắng

|
1->2
X
GDTC 3 (Bóng đá nam) (1) ThS.
Tôn Long
Cường

|
1->2
X
Công nghệ và lập trình web (1)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS.
Trần Văn
Đại
K.B205
|
1->2
Rồi
Công nghệ và lập trình web (5)_Nhóm 1 ThS.
Võ Ngọc
Đạt
K.B208
|
1->2
Rồi
Công nghệ và lập trình web (9) ThS.
Nguyễn Văn
Bình
K.A111
|
1->2
Đã
báo
nghỉ
Tiếng Anh nâng cao 1 (19) ThS.
Võ Thị Thanh
Ngà
K.A112
|
1->2
Rồi
Quản trị quan hệ khách hàng (2)_Nhóm 1 ThS.
Nguyễn Thị Khánh
K.B301
|
1->2
Rồi
Nguyên lý kế toán (4) ThS.
Trương Hoàng Tú
Nhi
K.A101
|
1->3
Rồi
Tiếng Anh 2 (9) ThS.
Hồ Phạm Xuân
Phương
K.A103
|
1->3
Rồi
Tiếng Nhật 1 (1) ThS.
Nguyễn Thị Mai
Phương
K.A107
|
1->3
X
Phân tích và thiết kế hệ thống (2) ThS.
Lê Viết
Trương
K.A110
|
1->3
Đã
báo
nghỉ
Phân tích và thiết kế hệ thống (6) ThS.
Võ Văn
Lường
K.A105
|
1->3
Rồi
Xác suất thống kê (7) ThS.
Trần Thị Bích
Hòa
K.A211
|
3->4
Rồi
Hệ thống thông tin quản lý (6) TS.
Trần Thảo
An
K.C106
|
3->4
Đã
báo
nghỉ
GDTC 3 (Bóng chuyền nam) (5) ThS.
Nguyễn Văn
Thắng

|
3->4
X
GDTC 3 (Bóng đá nam) (2) ThS.
Tôn Long
Cường

|
3->4
X
Công nghệ và lập trình web (1)_GD tiếng anh_Nhóm 2 TS.
Trần Văn
Đại
K.B205
|
3->4
Rồi
Công nghệ và lập trình web (5)_Nhóm 2 ThS.
Võ Ngọc
Đạt
K.B208
|
3->4
Rồi
Công nghệ và lập trình web (10) ThS.
Nguyễn Văn
Bình
K.A111
|
3->4
Đã
báo
nghỉ
Tiếng Anh nâng cao 1 (20) ThS.
Võ Thị Thanh
Ngà
K.A112
|
3->4
Rồi
Quản trị quan hệ khách hàng (2)_Nhóm 2 ThS.
Nguyễn Thị Khánh
K.B301
|
3->4
Rồi

Lịch dạy buổi chiều

Lớp học phần Giảng viên Phòng
/
Tiết
Đã
Điểm
danh
Tiếng Anh 3 (1) ThS.
Trần Văn
Thành
K.A103
|
6->7
X
Công nghệ và lập trình web (3)_Nhóm 1 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B205
|
6->7
X
Công nghệ và lập trình web (7) ThS.
Võ Ngọc
Đạt
K.A110
|
6->7
X
Công nghệ và lập trình web (8)_Nhóm 1 ThS.
Lương Khánh
K.B208
|
6->7
X
Giải tích 2 (13) ThS.
Nguyễn Thị Hải
Yến
K.A113
|
6->7
X
Kiến trúc máy tính (14) TS.
Dương Hữu
Ái
K.A112
|
6->7
X
Tiếng Anh nâng cao 1 (21) ThS.
Lê Thị Kim
Tuyến
K.A111
|
6->7
X
Nguyên lý kế toán (2) ThS.
Trần Thị Mỹ
Châu
K.A211
|
6->8
X
Thống kê kinh doanh (1) TS.
Nguyễn Thị Thu
Đến
K.A212
|
6->8
X
Phân tích và thiết kế hệ thống (4) ThS.
Võ Văn
Lường
K.A105
|
6->8
X
Phân tích và thiết kế hệ thống (11) ThS.
Lê Viết
Trương
K.A101
|
6->8
Đã
báo nghỉ
Hình họa (1) ThS.
Nguyễn Trọng Công
Thành
K.A114
|
6->9
X
GDTC 3 (Cầu lông) (5) ThS.
Nguyễn Trọng
Minh

|
7->8
X
Tiếng Anh 3 (2) ThS.
Trần Văn
Thành
K.A103
|
8->9
X
Công nghệ và lập trình web (3)_Nhóm 2 ThS.
Ngô Lê
Quân
K.B205
|
8->9
X
Công nghệ và lập trình web (8)_Nhóm 2 ThS.
Lương Khánh
K.B208
|
8->9
X
Giải tích 2 (14) ThS.
Nguyễn Thị Hải
Yến
K.A113
|
8->9
X
Kiến trúc máy tính (13) TS.
Dương Hữu
Ái
K.A112
|
8->9
X
Tiếng Anh nâng cao 1 (22) ThS.
Lê Thị Kim
Tuyến
K.A111
|
8->9
X
Tiếng Anh nâng cao 1 (23) .

(Chọn)
|
8->9
X
GDTC 3 (Cầu lông) (6) ThS.
Nguyễn Trọng
Minh

|
9->10
X
?

Học kỳ 2 năm học 2021-2022 đã bắt đầu từ ngày 27/12/2021, Sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022.

Mọi thắc mắc, sự cố xảy ra khi sử dụng các hệ thống, Quý thầy vui lòng liên lạc trực tiếp inbox Phòng Đào tạo http://fb.com/daotao.vku.udn.vn hoặc email daotao@vku.udn.vn để được hỗ trợ hướng dẫn.