?
Học kỳ 2 năm học 2021-2022 đã bắt đầu từ ngày 27/12/2021, Sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022.