Danh sách hội đồng "Bảo vệ đề án 6" - Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Tên hội đồng Phòng Ngày bắt đầu Giờ Thành viên hội đồng 1 Thành viên hội đồng 2 Thành viên hội đồng 3
Hội đồng 1 V.A401 (Khu V) - Phòng học lý thuyết 09/07/2021 8h00 TS Văn Hùng Trọng ThS Bùi Trần Huân
Sinh viên vào phòng bảo vệ trước khi diễn ra bảo vệ 10 phút

Danh sách sinh viên được bảo vệ

STT
THÔNG TIN SINH VIÊN
TÌNH HÌNH THI
SỐ THẺ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP SH
ĐỀ TÀI
GHI CHÚ
1
18BA010
Hoàng Thị Kim Chi 30/01/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Xem báo cáo
2
18BA067
Trần Thị Hạnh Trinh 26/03/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)_
Xem báo cáo
3
18BA038
Nguyễn Thị Nga 03/06/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)_
Xem báo cáo
4
18BA050
Trần Minh Phương 14/09/2000 18BA
Chiến lược kinh doanh điện tử của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)_
Xem báo cáo
5
18BA021
Trần Thị Hiền 28/10/2000 18BA
Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT
Xem báo cáo
6
18BA007
Trần Thanh Bình 10/05/2000 18BA
Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT_
Xem báo cáo
7
18BA059
Võ Kim Thư 04/01/2000 18BA
Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT_
Xem báo cáo
8
18BA003
Phạm Thị Tú Anh 21/02/2000 18BA
Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT_
Xem báo cáo
9
18BA031
Văn Thị Liên 27/07/2000 18BA
Xây dựng / Lựa chọn chiến lược kinh doanh điện tử
Xem báo cáo
10
18BA008
Nguyễn Thị Nhã Ca 28/04/2000 18BA
Xây dựng / Lựa chọn chiến lược kinh doanh điện tử_
Xem báo cáo
11
18BA022
Nguyễn Xuân Hiếu 27/04/2000 18BA
Xây dựng / Lựa chọn chiến lược kinh doanh điện tử_
Xem báo cáo
* Số lượng sinh viên dự thi: 11