Kế hoạch – Thời khóa biểu Phòng học


Phòng Buổi Thứ Hai
05/06/2023
Thứ Ba
06/06/2023
Thứ Tư
07/06/2023
Thứ Năm
08/06/2023
Thứ Sáu
09/06/2023
Thứ Bảy
10/06/2023
Chủ Nhật CN
11/06/2023
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

S
C
T
K.bóng chuyền.1
S
C
T
K.điền kinh.1
S
C
T
K.Sân bóng đá.1
S
C
T
V.bóng rổ
S
C
T
V.Sân bóng rổ
S
C
T
K.T3-TTSV.1
S
C
T
K.T3TTSV.CL1
S
C
T
K.A101
S
C
T
K.B303
S
C
T
K.A103
S
C
T
K.A105
S
C
T
K.A203
S
C
T
K.A201
S
C
T
K.A110
S
C
T
K.A113
S
C
T
K.A111
S
C
T
K.B302
S
C
T
K.B301
S
C
T
K.A205
S
C
T
K.A305
S
C
T
K.A207
S
C
T
K.A215
S
C
T
K.A114
S
C
T
D2-104
S
C
T
K.C107
S
C
T
K.B210
S
C
T
K.B209
S
C
T
K.A213
S
C
T
K.A211
S
C
T
K.A301
S
C
T
K.C203
S
C
T
K.B204
S
C
T
K.A112
S
C
T
K.C202
S
C
T
K.A212
S
C
T
K.A303
S
C
T
K.A311
S
C
T
K.A107
S
C
T
K.A214
S
C
T
V.A304
S
C
T
V.A302
S
C
T
V.A301
S
C
T
K.B101
S
C
T
V.A405
S
C
T
V.A402
S
C
T
V.A401
S
C
T
K.B103
S
C
T
V.A303
S
C
T
V.B405
S
C
T
V.A403
S
C
T
V.B404
S
C
T
V.B403
S
C
T
V.A311
S
C
T
V.A212
S
C
T
V.B305
S
C
T
V.A211
S
C
T
K.B304
S
C
T
K.C106
S
C
T
_
S
C
T
V.A214
S
C
T
K.A307
S
C
T
K.B208
S
C
T
K.B202
S
C
T
K.B206
S
C
T
K.B109
S
C
T
K.B108
S
C
T
K.B207
S
C
T
K.A315
S
C
T
K.A314
S
C
T
K.T3-TTSV.3
S
C
T
(Chọn)
S
C
T
K.T3-TTSV.2
S
C
T
V.A501
S
C
T
V.A502
S
C
T
V.A503
S
C
T
V.A505
S
C
T
K.A104
S
C
T
V.A103 (P. Đào tạo)
S
C
T
K.A302
S
C
T
K.A210
S
C
T
K.A106
S
C
T
K.A204
S
C
T
V.B402
S
C
T
V.B302
S
C
T
K.B307
S
C
T
K.A206
S
C
T
V.B202
S
C
T
K.B306
S
C
T
V.A314
S
C
T
K.A108
S
C
T
K.A208
S
C
T
K.B305
S
C
T
K.A209
S
C
T
K.A202
S
C
T
K.A304
S
C
T
K.A309
S
C
T
V.A312
S
C
T
K.A308
S
C
T
K.A310
S
C
T