Kế hoạch – Thời khóa biểu Phòng học


Phòng Buổi Thứ Hai
24/06/2024
Thứ Ba
25/06/2024
Thứ Tư
26/06/2024
Thứ Năm
27/06/2024
Thứ Sáu
28/06/2024
Thứ Bảy
29/06/2024
Chủ Nhật CN
30/06/2024
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
V.A301
S
C
T
K.A111
S
C
T
V.A311
S
C
T
K.A105
S
C
T
K.A101
S
C
T
V.A403
S
C
T
V.A304
S
C
T
K.A113
S
C
T
V.A302
S
C
T
V.A210
S
C
T
K.A312
S
C
T
K.A103
S
C
T
K.B204
S
C
T
K.A112
S
C
T
K.B202
S
C
T
K.A212
S
C
T
K.A207
S
C
T
K.B203
S
C
T
K.A313
S
C
T
K.A201
S
C
T
K.B206
S
C
T
K.A214
S
C
T
K.A305
S
C
T
K.A215
S
C
T
K.A303
S
C
T
K.B207
S
C
T
K.A203
S
C
T
K.B208
S
C
T
K.A110
S
C
T
V.A209
S
C
T
D2-104
S
C
T
K.B301
S
C
T
V.A212
S
C
T
K.A114
S
C
T
K.A213
S
C
T
K.Sân điền kinh 1
S
C
T
K.Sân bóng chuyền 1
S
C
T
K.Sân bóng chuyền 2
S
C
T
K.Sân bóng đá 1
S
C
T
K.Sân bóng đá 2
S
C
T
K.Sân bóng rổ 1
S
C
T
K.Sân bóng rổ 2
S
C
T
K.T3-TTSV.1
S
C
T
K.Sân điền kinh 2
S
C
T
K.T3-TTSV.2
S
C
T
V.A405
S
C
T
V.A401
S
C
T
D2.103
S
C
T
V.A211
S
C
T
K.A211
S
C
T
V.A402
S
C
T
V.A206
S
C
T
K.B302
S
C
T
(Chọn)
S
C
T
K.A205
S
C
T
K.A301
S
C
T
K.B108
S
C
T
K.B109
S
C
T
D2-103
S
C
T
V.A303
S
C
T
K.C106
S
C
T
V.A207
S
C
T
K.A314
S
C
T
V.A316
S
C
T
K.B306
S
C
T
K.B304
S
C
T
K.B307
S
C
T
K.B305
S
C
T
K.B303
S
C
T
K.B107
S
C
T
K.B101
S
C
T
K.B106
S
C
T
K.B102
S
C
T
K.B308
S
C
T
K.B103
S
C
T
K.A107
S
C
T
K.A307
S
C
T

S
C
T
K.A311
S
C
T
K.A315
S
C
T
V.A501
S
C
T
V.A502
S
C
T
V.A503
S
C
T
V.A505
S
C
T
V.A305
S
C
T
_
S
C
T
K.D1.302 (P. Seminar Khoa KTMT)
S
C
T