THỜI KHÓA BIỂU - DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN

STT Tên lớp học phần Giảng viên Thời khóa biểu Phòng học Tuần học Sỉ số Lịch trình giảng dạy
1 Sinh hoạt lớp 19BA ThS.Ngô Thị Hiền Trang Thứ Tư | Tiết 10 V.V.A403 30,34,38,42 80
2 Sinh hoạt lớp 19CE ThS.Phan Thị Quỳnh Hương Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A405 30,34,38,42 80
3 Sinh hoạt lớp 19IT1 TS.Nguyễn Sĩ Thìn Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A301 30,34,38,42 80
4 Sinh hoạt lớp 19IT2 TS.Lê Thị Thu Nga Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A302 30,34,38,42 80
5 Sinh hoạt lớp 19IT3 TS.Nguyễn Thu Hương Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A303 30,34,38,42 80
6 Sinh hoạt lớp 19IT4 ThS.Lương Khánh Tý Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A304 30,34,38,42 80
7 Sinh hoạt lớp 19IT5 ThS.Dương Thị Mai Nga Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A401 30,34,38,42 80
8 Sinh hoạt lớp 19IT6 TS.Nguyễn Đức Hiển Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A402 30,34,38,42 80
9 Sinh hoạt lớp 20AD TS.Lê Tân Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A304 30,34,38,42 80
10 Sinh hoạt lớp 20CE TS.Vương Công Đạt Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A502 30,34,38,42 80
11 Sinh hoạt lớp 20DA ThS.Trần Thị Thúy Ngọc Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A402 30,34,38,42 80
12 Sinh hoạt lớp 20DM ThS.Nguyễn Thị Khánh Hà Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A405 30,34,38,42 80
13 Sinh hoạt lớp 20EC ThS.Vũ Thị Tuyết Mai Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A501 30,34,38,42 80
14 Sinh hoạt lớp 20GBA ThS.Vũ Thu Hà Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A403 30,34,38,42 80
15 Sinh hoạt lớp 20GIT TS.Trần Văn Đại Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A501 30,34,38,42 80
16 Sinh hoạt lớp 20IR ThS.Trần Thị Trà Vinh Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A505 30,34,38,42 80
17 Sinh hoạt lớp 20MC ThS.Phan Đăng Thiếu Hiệp Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A401 30,34,38,42 80
18 Sinh hoạt lớp 20NS TS.Đặng Quang Hiển Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A503 30,34,38,42 80
19 Sinh hoạt lớp 20SE1 ThS.Đỗ Công Đức Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A502 30,34,38,42 80
20 Sinh hoạt lớp 20SE2 ThS.Võ Văn Lường Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A503 30,34,38,42 80
21 Sinh hoạt lớp 20SE3 ThS.Ngô Lê Quân Thứ Tư | Tiết 5 V.V.A505 30,34,38,42 80
22 Sinh hoạt lớp 20SE4 ThS.Nguyễn Thanh Cẩm Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A301 30,34,38,42 80
23 Sinh hoạt lớp 20SE5 ThS.Dương Thị Mai Nga Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A302 30,34,38,42 80
24 Sinh hoạt lớp 20SE6 ThS.Lê Thành Công Thứ Năm | Tiết 5 V.V.A303 30,34,38,42 80
25 Sinh hoạt lớp 21AD TS.Đặng Đại Thọ Thứ Tư | Tiết 5 K.A103 30,34,38 80
26 Sinh hoạt lớp 21CE1 TS.Phan Thị Lan Anh Thứ Tư | Tiết 5 K.A113 30,34,38 80
27 Sinh hoạt lớp 21CE2 ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang Thứ Tư | Tiết 5 K.A114 30,34,38 80
28 Sinh hoạt lớp 21DA ThS.Trần Thị Hạ Quyên Thứ Tư | Tiết 5 K.A105 30,34,38 80
29 Sinh hoạt lớp 21DM1 ThS.Lê Thị Hải Vân Thứ Tư | Tiết 5 K.A301 30,34,38 80
30 Sinh hoạt lớp 21DM2 ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh Thứ Tư | Tiết 5 K.A303 30,34,38 80
31 Sinh hoạt lớp 21EC ThS.Đinh Nguyễn Khánh Phương Thứ Tư | Tiết 5 K.A305 30,34,38 80
32 Sinh hoạt lớp 21EL TS.Võ Thị Thanh Thảo Thứ Tư | Tiết 5 K.A111 30,34,38 80
33 Sinh hoạt lớp 21ET ThS.Trần Ngọc Phương Thảo Thứ Tư | Tiết 5 K.A112 30,34,38 80
34 Sinh hoạt lớp 21GBA TS.Nguyễn Thị Kiều Trang Thứ Tư | Tiết 5 K.A110 30,34,38 80
35 Sinh hoạt lớp 21GIT TS.Lý Quỳnh Trân Thứ Tư | Tiết 5 K.A101 30,34,38 80
36 Sinh hoạt lớp 21IR TS.Dương Hữu Ái Thứ Tư | Tiết 5 K.A214 30,34,38 80
37 Sinh hoạt lớp 21JIT ThS.Trịnh Thị Ngọc Linh Thứ Tư | Tiết 5 K.A212 30,34,38 80
38 Sinh hoạt lớp 21MC ThS.Phan Đăng Thiếu Hiệp Thứ Tư | Tiết 5 K.A215 30,34,38 80
39 Sinh hoạt lớp 21NS ThS.Lê Kim Trọng Thứ Tư | Tiết 5 K.A213 30,34,38 80
40 Sinh hoạt lớp 21SE1 TS.Nguyễn Văn Lợi Thứ Tư | Tiết 5 K.A201 30,34,38 80
41 Sinh hoạt lớp 21SE2 ThS.Lê Viết Trương Thứ Tư | Tiết 5 K.A203 30,34,38 80
42 Sinh hoạt lớp 21SE3 ThS.Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thứ Tư | Tiết 5 K.A205 30,34,38 80
43 Sinh hoạt lớp 21SE4 ThS.Võ Ngọc Đạt Thứ Tư | Tiết 5 K.A207 30,34,38 80
44 Sinh hoạt lớp 21SE5 TS.Nguyễn Thanh Thứ Tư | Tiết 5 K.A211 30,34,38 80
Sinh hoạt lớp 22AD TS.Nguyễn Văn Bình Thứ Năm | Tiết 5 K.A211 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22BA ThS.Trần Thị Mỹ Châu Thứ Năm | Tiết 5 K.A114 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22CE TS.Nguyễn Vũ Anh Quang Thứ Năm | Tiết 5 K.A101 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22CEB TS.Hoàng Hữu Đức Thứ Năm | Tiết 5 K.A103 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22DA ThS.Nguyễn Trọng Công Thành Thứ Năm | Tiết 5 K.A212 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22DM ThS.Đặng Thị Thanh Minh Thứ Năm | Tiết 5 K.A201 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22EF TS.Nguyễn Thị Thu Đến Thứ Năm | Tiết 5 K.A113 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22EL1 ThS.Vũ Thị Quỳnh Anh Thứ Năm | Tiết 5 K.A110 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22EL2 ThS.Huỳnh Bá Thúy Diệu Thứ Năm | Tiết 5 K.A111 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22ET ThS.Nguyễn Lê Ngọc Trâm Thứ Năm | Tiết 5 K.A112 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22GBA TS.Nguyễn Thanh Hoài Thứ Năm | Tiết 5 K.A105 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22GIT1 TS.Nguyễn Thu Hương Thứ Năm | Tiết 5 K.A205 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22GIT2 TS.Hồ Văn Phi Thứ Năm | Tiết 5 K.A207 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IM TS.Văn Hùng Trọng Thứ Năm | Tiết 5 K.A203 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT1 TS.Nguyễn Văn Lợi Thứ Năm | Tiết 5 K.A213 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT1B ThS.Võ Ngọc Đạt Thứ Năm | Tiết 5 K.A214 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT2 TS.Trần Văn Đại Thứ Năm | Tiết 5 K.A215 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT2B ThS.Đỗ Công Đức Thứ Năm | Tiết 5 K.A301 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT3 ThS.Lê Viết Trương Thứ Năm | Tiết 5 K.A303 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT3B ThS.Nguyễn Đỗ Công Pháp Thứ Năm | Tiết 5 K.A305 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22IT4 TS.Lê Văn Minh Thứ Năm | Tiết 5 K.A307 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22ITe TS.Hoàng Nguyên Vũ Thứ Năm | Tiết 5 K.A314 34,38,42,46 80
Sinh hoạt lớp 22NS TS.Nguyễn Hữu Nhật Minh Thứ Năm | Tiết 5 K.A315 34,38,42,46 80
tham gia sang 25/4/23 _.Khoa KHMT Thứ Ba | Tiết 1->5 V.(Chọn) 39 1300