Chương trình đào tạo theo Khoa chuyên môn

STT Khoa Chương trình dào tạo
1 Khoa Khoa học máy tính
2 Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
3 Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

Bản mô tả chương trình đào tạo

STT Ngành Mô tả
1 Công nghệ Thông tin
2 Công nghệ Kỹ thuật máy tính
1 Quản trị kinh doanh