LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

STT Tên Học phần Số Tín Chỉ Học kỳ Năm học Ngày thi Hình thức áp dụng Trạng thái Tùy chọn
1 Tin học đại cương
3
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 10/09/2022 Vấn đáp Đã kết thúc
2 Nguyên lý hệ điều hành
2
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 10/09/2022 Trắc nghiệm Đã kết thúc
3 Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản
3
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 10/09/2022 Vấn đáp Đã kết thúc
4 Hệ thống số
2
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 27/08/2022 Tự luận Đã kết thúc
5 Giải tích 1
2
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 27/08/2022 Tự luận Đã kết thúc
6 Lập trình Java nâng cao
2
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 27/08/2022 Vấn đáp trên bài tập lớn Đã kết thúc