DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 Ngày thi: 27/08/2022
Tên lớp học phần: Hệ thống số(2) Giờ thi:      7h30        Phòng thi: K.A101
Số tín chỉ: 2 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 18IT050 Trần Đức Anh 16/08/2000 18IT2
2 18IT123 Võ Đức Bảo 30/10/2000 18IT3
3 19IT146 Trần Ngọc Anh Dũng 02/01/2001 19IT3
4 19IT383 Đinh Ngọc Duy 11/03/2001 19IT6
5 19IT150 Đoàn Hải Đăng 09/06/2001 19IT3
6 19IT148 Dương Thành Đạt 21/04/2001 19IT3
7 19IT153 Lê Văn Hiếu 24/11/2001 19IT3
8 18IT135 Phạm Trung Hiếu 06/11/2000 18IT3
9 18IT324 Phan Công Hoàng 15/09/2000 18IT5
10 19IT320 Huỳnh Bá Tuệ Khiêm 19/05/2001 19IT5
11 17IT068 Lê Đỗ Đăng Khoa 06/04/1998 17IT2
12 18CE039 Lê Phi Long 13/04/2000 18CE
13 19CE028 Trần Xuân Minh 16/07/2001 19CE
14 18CE024 Trần Văn Long Nhật 13/10/2000 18CE
15 18IT165 Lê Thị Hồng Phúc 17/04/2000 18IT3
16 19IT107 Nguyễn Văn Vĩnh Phước 27/04/2001 19IT2
17 19IT188 Đặng Ngọc Quang 13/10/2001 19IT3
18 19IT041 Nguyễn Duy Quang 03/09/2001 19IT1
19 17IT176 Nguyễn Công Quyền 27/11/1999 17IT3
20 17IT190 Đỗ Ngọc Toàn 16/09/1999 17IT3
21 20CE049 Trần Văn 29/04/2002 20CE
22 19IT292 Đoàn Công Vương 30/11/2001 19IT4