DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 3 Năm học 2021-2022 Ngày thi: 27/08/2022
Tên lớp học phần: Giải tích 1 (TC) (1) Giờ thi:      9h00        Phòng thi: K.A101
Số tín chỉ: 2 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 19CE005 Nguyễn Văn Bách 24/03/2000 19CE
2 20IT959 Tô Ngọc Gia Bảo 01/06/2002 20NS
3 19IT223 Trần Ngọc Cường 10/07/2000 19IT4
4 20IT986 Trần Quang Cường 06/03/2002 20AD
5 20IT089 Hoàng Thị Thùy Dung 24/04/2002 20SE3
6 20IT257 Lê Diên Trung Dũng 23/10/2002 20SE5
7 20IT142 Lê Văn Dũng 09/12/2002 20SE4
8 19IT145 Nguyễn Tiến Dũng 08/01/2001 19IT3
9 20IT090 Hồ Trung Dương 08/08/2002 20SE3
10 19IT383 Đinh Ngọc Duy 11/03/2001 19IT6
11 19IT233 Nguyễn Hoàng Đức 20/10/2001 19IT4
12 20IT999 Nguyễn Văn Đức 03/04/2002 20SE3
13 20IT482 Trần Đại Giàu 16/08/2002 20SE3
14 19IT313 Lê Phước Hậu 19/07/2001 19IT5
15 19CE072 Nguyễn Văn Hậu 06/07/2001 19CE
16 18CE011 Lê Đức Hiếu 11/01/1900 18CE
17 20IT428 Nguyễn Văn Phúc Hiếu 23/10/2002 20DA
18 19IT395 Hoàng Quảng Hòa 29/06/2001 19IT6
19 20IT220 Đoàn Nguyễn Hưng 10/09/2002 20SE5
20 20IT803 Lâm Tấn Hưng 26/06/2002 20SE2
21 20IT611 Huỳnh Quang Huy 16/11/2002 20SE2
22 20IT991 Võ Lê Phúc Khang 19/08/2002 20SE3
23 19IT320 Huỳnh Bá Tuệ Khiêm 19/05/2001 19IT5
24 18CE039 Lê Phi Long 13/04/2000 18CE
25 20IT325 Võ Văn Nguyên 09/08/2002 20AD
26 19IT414 Nguyễn Mậu Minh Nhân 01/10/2000 19IT6
27 19IT338 Hồ Xuân Phái 05/01/2001 19IT5
28 19IT107 Nguyễn Văn Vĩnh Phước 27/04/2001 19IT2
29 20IT901 Nguyễn Phan Chí Phương 05/11/2002 20AD
30 20IT951 Lương Minh Quân 20/03/2002 20AD
31 19IT041 Nguyễn Duy Quang 03/09/2001 19IT1
32 21IT308 TRƯƠNG THỊ MINH SONG 10/01/2003 21NS
33 19IT350 Trương Văn Thái 13/02/2001 19IT5
34 20IT835 Phạm Công Thắng 12/11/2002 20SE5
35 20IT649 Trần Thiện Thanh 22/09/2002 20NS
36 19CE067 Lê Thị Huyền Thảo 01/11/2001 19CE
37 19IT452 Hồ Trần Tiến 11/03/2001 19IT4
38 19IT282 Lê Văn Toản 27/04/2001 19IT4
39 20IT846 Nguyễn Đức Trường 15/02/2002 20SE5
40 20IT461 Phạm Thanh Trường 24/04/2001 20SE6
41 20IT130 Phan Minh Trường 05/12/2002 20AD
42 20IT827 Nguyễn Thanh Tùng 04/01/2001 20NS
43 20IT635 Vũ Thanh Tùng 27/05/2002 20SE2
44 20IT183 Huỳnh Trí Tường 03/12/2001 20SE4
45 21CE136 ĐÀO NGỌC 14/03/2001 21CE2
46 19IT135 Lê Dư Hoàng 30/07/2001 19IT2
47 20IT464 Trần Minh 19/05/2002 20SE6
48 19IT292 Đoàn Công Vương 30/11/2001 19IT4