DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 Ngày thi: 27/08/2022
Tên lớp học phần: Giải tích 1 (8) Giờ thi:      9h00        Phòng thi: K.A103
Số tín chỉ: 2 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 20IT325 Võ Văn Nguyên 09/08/2002 20AD
2 19IT414 Nguyễn Mậu Minh Nhân 01/10/2000 19IT6
3 19IT338 Hồ Xuân Phái 05/01/2001 19IT5
4 20IT901 Nguyễn Phan Chí Phương 05/11/2002 20AD
5 20IT951 Lương Minh Quân 20/03/2002 20AD
6 19IT041 Nguyễn Duy Quang 03/09/2001 19IT1
7 21IT308 TRƯƠNG THỊ MINH SONG 10/01/2003 21NS
8 19IT350 Trương Văn Thái 13/02/2001 19IT5
9 20IT835 Phạm Công Thắng 12/11/2002 20SE5
10 20IT649 Trần Thiện Thanh 22/09/2002 20NS
11 19CE067 Lê Thị Huyền Thảo 01/11/2001 19CE
12 19IT452 Hồ Trần Tiến 11/03/2001 19IT4
13 19IT282 Lê Văn Toản 27/04/2001 19IT4
14 20IT846 Nguyễn Đức Trường 15/02/2002 20SE5
15 20IT461 Phạm Thanh Trường 24/04/2001 20SE6
16 20IT130 Phan Minh Trường 05/12/2002 20AD
17 20IT827 Nguyễn Thanh Tùng 04/01/2001 20NS
18 20IT635 Vũ Thanh Tùng 27/05/2002 20SE2
19 20IT183 Huỳnh Trí Tường 03/12/2001 20SE4
20 21CE136 ĐÀO NGỌC 14/03/2001 21CE2
21 19IT135 Lê Dư Hoàng 30/07/2001 19IT2
22 20IT464 Trần Minh 19/05/2002 20SE6
23 19IT292 Đoàn Công Vương 30/11/2001 19IT4