DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 Ngày thi: 27/08/2022
Tên lớp học phần: Lập trình Java nâng cao(6) Giờ thi:      13h30        Phòng thi: K.A101
Số tín chỉ: 2 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 19CE005 Nguyễn Văn Bách 24/03/2000 19CE
2 20IT364 Nguyễn Anh Dũng 30/08/2002 20AD
3 19IT383 Đinh Ngọc Duy 11/03/2001 19IT6
4 19IT301 Hoàng Lê Duy 27/09/2001 19IT5
5 18CE007 Nguyễn Vũ Duy 22/02/2000 18CE
6 20IT594 Tô Hữu Đang 07/07/2002 20SE2
7 20IT419 Dương Văn Đông 20/02/2002 20MC
8 20IT482 Trần Đại Giàu 16/08/2002 20SE3
9 20IT424 Trần Thanh Hải 30/08/2002 20SE6
10 19IT313 Lê Phước Hậu 19/07/2001 19IT5
11 20IT897 Hoàng Minh Hiếu 25/02/2002 20SE2
12 20IT895 Trương Duy Hiếu 16/11/2002 20SE2
13 20IT913 Hồ Đắc Hoàng 21/09/2002 20DA
14 17IT058 Hồ Trần Huy Hoàng 21/11/1999 17IT3
15 18IT324 Phan Công Hoàng 15/09/2000 18IT5
16 20IT216 Đỗ Mạnh Hùng 04/04/2002 20SE5
17 18CE014 Nguyễn Hùng 26/05/2000 18CE
18 19IT242 Lê Xuân Hướng 21/05/2001 19IT4
19 19IT318 Nguyễn Xuân Ân Hưởng 18/11/2001 19IT5
20 17IT067 Hồ Trọng Khánh 27/12/1999 17IT2
21 20IT741 Nguyễn Công Khanh 15/09/2002 20NS
22 17CE021 Nguyễn Hữu Khánh 06/03/1998 17CE
23 20CE035 Nguyễn Nguyên Khoa 04/01/2002 20CE
24 20CE020 Lê Ngọc Nguyên 25/09/2002 20CE
25 20IT325 Võ Văn Nguyên 09/08/2002 20AD
26 20IT907 Trần Văn Nhã 23/04/2002 20MC
27 20CE040 Trần Huỳnh Anh Nhật 03/11/2002 20CE
28 20IT566 Trần Thị Bảo Nhung 10/01/2002 20AD
29 19IT262 Mai Văn Nhựt 08/04/2001 19IT4
30 20IT330 Hồ Văn Phúc 28/08/2002 20AD
31 20IT919 Trần Văn Phúc 23/12/2002 20SE3
32 19IT268 Trần Minh Quân 28/06/2001 19IT4
33 20IT712 Võ Mạnh Quân 05/01/2002 20SE6
34 19IT269 Nguyễn Đăng Quý 07/06/2001 19IT4
35 20CE043 Nguyễn Trọng Tài 19/03/2002 20CE
36 20IT952 Phan Triệu Tầng 15/11/2002 20SE3
37 20IT174 Huỳnh Đại Tây 20/11/2002 20SE4
38 20IT733 Nguyễn Huy Thành Thái 27/01/2002 20SE2
39 19IT448 Cù Minh Thiện 03/12/2001 19IT4
40 20IT186 Nguyễn Hữu Thiện 29/03/2002 20NS
41 18IT298 Nguyễn Vĩnh Thiên 10/10/1997 18IT5
42 20IT023 Nguyễn Viết Thọ 22/06/2002 20SE1
43 20IT071 Huỳnh Minh Toàn 24/10/2002 20IR
44 20IT514 Nguyễn Thy Thạch Trúc 21/12/2002 20DA
45 20IT130 Phan Minh Trường 05/12/2002 20AD
46 19IT286 Lê Minh Tuân 20/10/2001 19IT4
47 20IT183 Huỳnh Trí Tường 03/12/2001 20SE4
48 20IT944 Trần Anh 08/10/2001 20SE3
49 19IT292 Đoàn Công Vương 30/11/2001 19IT4