DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 1 Năm học 2020-2021 Ngày thi: 10/09/2022
Tên lớp học phần: Tin học đại cương (1)-nhóm 2 Giờ thi:      7h30        Phòng thi: K.B108
Số tín chỉ: 3 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 20IT481 Nguyễn Văn Chiến 15/01/2002 20SE2
2 19IT148 Dương Thành Đạt 21/04/2001 19IT3
3 18CE005 Nguyễn Văn Đạt 23/04/2000 18CE
4 19IT313 Lê Phước Hậu 19/07/2001 19IT5
5 19IT388 Phạm Ngọc Hậu 08/10/2001 19IT6
6 18CE010 Phạm Võ Hiệp 15/08/1998 18CE
7 18CE011 Lê Đức Hiếu 11/01/1900 18CE
8 20IT369 Lê Đức Hiệu 05/10/2002 20AD
9 19IT395 Hoàng Quảng Hòa 29/06/2001 19IT6
10 20IT913 Hồ Đắc Hoàng 21/09/2002 20DA
11 19IT399 Nguyễn Trọng Hoàng 24/04/1999 19IT6
12 19IT406 Lê Đắc Khoa 05/02/2001 19IT6
13 20IT942 Nguyễn Quang Linh 15/07/2002 20SE3
14 18CE039 Lê Phi Long 13/04/2000 18CE
15 18IT282 Phan Việt Long 23/06/2000 18IT5
16 21IT217 PHẠM TRUNG NGHĨA 03/06/2003 21NS
17 19IT282 Lê Văn Toản 27/04/2001 19IT4
18 17IT115 Phạm Anh 23/09/1999 17IT3
19 19IT286 Lê Minh Tuân 20/10/2001 19IT4
20 20IT122 Phạm Minh Tuấn 25/03/2002 20SE3
21 20IT944 Trần Anh 08/10/2001 20SE3