DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020 Ngày thi: 10/09/2022
Tên lớp học phần: Nguyên lý hệ điều hành(6) Giờ thi:      9h00        Phòng thi: K.B109
Số tín chỉ: 2 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 19CE005 Nguyễn Văn Bách 24/03/2000 19CE
2 19CE006 Đinh Gia Bảo 13/12/2001 19CE
3 20IT849 Nguyễn Đức Bảo 16/06/2002 20AD
4 20IT257 Lê Diên Trung Dũng 23/10/2002 20SE5
5 19IT313 Lê Phước Hậu 19/07/2001 19IT5
6 19CE015 Nguyễn Tấn Hiếu 22/12/2001 19CE
7 20IT913 Hồ Đắc Hoàng 21/09/2002 20DA
8 20IT430 Nguyễn Huy Hoàng 14/02/2002 20AD
9 19IT159 Bùi Hoàng Hùng 22/08/2001 19IT3
10 20IT991 Võ Lê Phúc Khang 19/08/2002 20SE3
11 20IT1007 Nguyễn Đức Gia Khanh 29/09/2002 20SE3
12 20IT573 Mai Xuân Linh 01/10/2002 20SE6
13 20IT942 Nguyễn Quang Linh 15/07/2002 20SE3
14 20IT227 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/01/2002 20IR
15 19CE033 Từ Lê Minh Phúc 02/02/2001 19CE
16 19IT188 Đặng Ngọc Quang 13/10/2001 19IT3
17 19IT272 Nguyễn Xuân Tài 05/03/2001 19IT4
18 20IT564 Trần Văn Tín 10/09/2002 20SE6
19 20IT514 Nguyễn Thy Thạch Trúc 21/12/2002 20DA
20 19IT364 Huỳnh Thanh Tuấn 10/02/2001 19IT5
21 19IT209 Nguyễn Quốc Tuấn 10/08/2001 19IT3