DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 Ngày thi: 10/09/2022
Tên lớp học phần: Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản(4) Giờ thi:      13h30        Phòng thi: K.A101
Số tín chỉ: 3 Phòng KT&ĐBCL:
STT THÔNG TIN SINH VIÊN GHI CHÚ
SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH
1 19IT219 Nguyễn Văn Anh 20/07/2001 19IT4
2 19CE005 Nguyễn Văn Bách 24/03/2000 19CE
3 20IT824 Lê Đình Cương 20/08/2002 20SE4
4 19IT223 Trần Ngọc Cường 10/07/2000 19IT4
5 18CE007 Nguyễn Vũ Duy 22/02/2000 18CE
6 19IT148 Dương Thành Đạt 21/04/2001 19IT3
7 19IT377 Phạm Tuấn Đạt 25/07/2000 19IT6
8 19IT313 Lê Phước Hậu 19/07/2001 19IT5
9 20IT972 Lê Đức Hiếu 19/07/2002 20NS
10 19IT153 Lê Văn Hiếu 24/11/2001 19IT3
11 18IT324 Phan Công Hoàng 15/09/2000 18IT5
12 17IT067 Hồ Trọng Khánh 27/12/1999 17IT2
13 19IT320 Huỳnh Bá Tuệ Khiêm 19/05/2001 19IT5
14 19CE028 Trần Xuân Minh 16/07/2001 19CE
15 20IT227 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/01/2002 20IR
16 20IT491 Võ Quốc Nghĩa 17/12/2002 20NS
17 19IT262 Mai Văn Nhựt 08/04/2001 19IT4
18 19IT272 Nguyễn Xuân Tài 05/03/2001 19IT4
19 20IT513 Nguyễn Viết Tân 29/12/2002 20NS
20 19IT355 Nguyễn Xuân Thịnh 09/01/2001 19IT5
21 20IT472 Trương Văn Tiến 01/01/2002 20SE1
22 20IT564 Trần Văn Tín 10/09/2002 20SE6
23 17IT190 Đỗ Ngọc Toàn 16/09/1999 17IT3