Trọng số Sinh hoạt lớp 20DM:
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Sinh hoạt lớp 20DM

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Sinh hoạt lớp

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Sinh hoạt lớp 20AD TS Lê Tân
Đã dạy 0 / 4 buổi
2 Sinh hoạt lớp 20CE TS Vương Công Đạt
Đã dạy 0 / 4 buổi
3 Sinh hoạt lớp 20DA ThS Trần Thị Thúy Ngọc
Đã dạy 0 / 4 buổi
4 Sinh hoạt lớp 20DM ThS Nguyễn Thị Khánh Hà
Đã dạy 0 / 4 buổi
5 Sinh hoạt lớp 20EC ThS Vũ Thị Tuyết Mai
Đã dạy 0 / 4 buổi
6 Sinh hoạt lớp 20GBA CN Trần Thị Dung
Đã dạy 0 / 4 buổi
7 Sinh hoạt lớp 20GIT Đại học Lê Văn Hiền
Đã dạy 0 / 4 buổi
8 Sinh hoạt lớp 20IR ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 0 / 4 buổi
9 Sinh hoạt lớp 20MC ThS Phan Đăng Thiếu Hiệp
Đã dạy 0 / 4 buổi
10 Sinh hoạt lớp 20NS TS Đặng Quang Hiển
Đã dạy 0 / 4 buổi
11 Sinh hoạt lớp 20SE1 ThS Đỗ Công Đức
Đã dạy 0 / 4 buổi
12 Sinh hoạt lớp 20SE2 ThS Võ Văn Lường
Đã dạy 0 / 4 buổi
13 Sinh hoạt lớp 20SE3 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 0 / 4 buổi
14 Sinh hoạt lớp 20SE4 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 0 / 4 buổi
15 Sinh hoạt lớp 20SE5 ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 0 / 4 buổi
16 Sinh hoạt lớp 20SE6 ThS Lê Thành Công
Đã dạy 0 / 4 buổi
17 Sinh hoạt lớp 21AD TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 0 / 4 buổi
Sinh hoạt lớp 21CE1 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 0 / 4 buổi
18 Sinh hoạt lớp 21CE2 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
19 Sinh hoạt lớp 21DA ThS Trần Thị Hạ Quyên
Đã dạy 0 / 4 buổi
20 Sinh hoạt lớp 21DM1 ThS Lê Thị Hải Vân
Đã dạy 0 / 4 buổi
21 Sinh hoạt lớp 21DM2 ThS Nguyễn Thị Như Quỳnh
Đã dạy 0 / 4 buổi
22 Sinh hoạt lớp 21EC ThS Đinh Nguyễn Khánh Phương
Đã dạy 0 / 4 buổi
23 Sinh hoạt lớp 21EL TS Võ Thị Thanh Thảo
Đã dạy 0 / 4 buổi
24 Sinh hoạt lớp 21ET ThS Trần Ngọc Phương Thảo
Đã dạy 0 / 4 buổi
25 Sinh hoạt lớp 21GBA ThS Nguyễn Thị Nga
Đã dạy 0 / 4 buổi
26 Sinh hoạt lớp 21GIT KS Phạm Hòa Bình
Đã dạy 0 / 4 buổi
27 Sinh hoạt lớp 21IR TS Dương Hữu Ái
Đã dạy 0 / 4 buổi
Sinh hoạt lớp 21JIT ThS Vũ Thu Huyền
Đã dạy 0 / 4 buổi
28 Sinh hoạt lớp 21KIT Đại học Hoàng Thị Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
29 Sinh hoạt lớp 21MC ThS Phan Đăng Thiếu Hiệp
Đã dạy 0 / 4 buổi
30 Sinh hoạt lớp 21NS ThS Lê Kim Trọng
Đã dạy 0 / 4 buổi
31 Sinh hoạt lớp 21SE1 TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 4 buổi
32 Sinh hoạt lớp 21SE2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 0 / 4 buổi
33 Sinh hoạt lớp 21SE3 ThS Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Đã dạy 0 / 4 buổi
34 Sinh hoạt lớp 21SE4 ThS Võ Ngọc Đạt
Đã dạy 0 / 4 buổi
35 Sinh hoạt lớp 21SE5 TS Nguyễn Thanh
Đã dạy 0 / 4 buổi
36 Sinh hoạt lớp 22AD TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 0 / 4 buổi
37 Sinh hoạt lớp 22BA ThS Trần Thị Mỹ Châu
Đã dạy 0 / 4 buổi
38 Sinh hoạt lớp 22CE TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 0 / 4 buổi
39 Sinh hoạt lớp 22CEB TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 0 / 4 buổi
40 Sinh hoạt lớp 22DA ThS Nguyễn Trọng Công Thành
Đã dạy 0 / 4 buổi
41 Sinh hoạt lớp 22DM ThS Đặng Thị Thanh Minh
Đã dạy 0 / 4 buổi
42 Sinh hoạt lớp 22EF TS Nguyễn Thị Thu Đến
Đã dạy 0 / 4 buổi
43 Sinh hoạt lớp 22EL1 ThS Vũ Thị Quỳnh Anh
Đã dạy 0 / 4 buổi
44 Sinh hoạt lớp 22EL2 ThS Huỳnh Bá Thúy Diệu
Đã dạy 0 / 4 buổi
45 Sinh hoạt lớp 22ET ThS Nguyễn Lê Ngọc Trâm
Đã dạy 0 / 4 buổi
46 Sinh hoạt lớp 22GBA ThS Bùi Văn Cường
Đã dạy 0 / 4 buổi
47 Sinh hoạt lớp 22GIT1 ThS Phan Thị Hồng Việt
Đã dạy 0 / 4 buổi
48 Sinh hoạt lớp 22GIT2 ThS Phan Thị Quỳnh Thy
Đã dạy 0 / 4 buổi
49 Sinh hoạt lớp 22IM TS Văn Hùng Trọng
Đã dạy 0 / 4 buổi
50 Sinh hoạt lớp 22IR ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 0 / 4 buổi
Sinh hoạt lớp 22IRB ThS Trần Thu Thủy
Đã dạy 0 / 4 buổi
51 Sinh hoạt lớp 22ITe TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 0 / 4 buổi
52 Sinh hoạt lớp 22JIT ThS Trần Thị Hạnh Nguyên
Đã dạy 0 / 4 buổi
53 Sinh hoạt lớp 22MC ThS Nguyễn Trọng Công Thành
Đã dạy 0 / 4 buổi
54 Sinh hoạt lớp 22MCB ThS Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đã dạy 0 / 4 buổi
55 Sinh hoạt lớp 22NS TS Nguyễn Hữu Nhật Minh
Đã dạy 0 / 4 buổi
56 Sinh hoạt lớp 22SE1 ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 0 / 4 buổi
57 Sinh hoạt lớp 22SE1B TS Lê Văn Minh
Đã dạy 0 / 4 buổi
58 Sinh hoạt lớp 22SE2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 0 / 4 buổi
59 Sinh hoạt lớp 22SE2B ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 0 / 4 buổi
60 Sinh hoạt lớp 23AI TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 0 / 4 buổi
61 Sinh hoạt lớp 23BA ThS Trương Thị Viên
Đã dạy 0 / 4 buổi
62 Sinh hoạt lớp 23CE1 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
63 Sinh hoạt lớp 23CE2 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 0 / 4 buổi
64 Sinh hoạt lớp 23DA ThS Trần Thị Thúy Ngọc
Đã dạy 0 / 4 buổi
65 Sinh hoạt lớp 23DM1 ThS Nguyễn Thị Kim Ánh
Đã dạy 0 / 4 buổi
66 Sinh hoạt lớp 23DM2 ThS Trần Phạm Huyền Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
67 Sinh hoạt lớp 23EF TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đã dạy 0 / 4 buổi
68 Sinh hoạt lớp 23EL1 ThS Ngô Thị Hiền Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
69 Sinh hoạt lớp 23EL2 TS Trần Thiện Vũ
Đã dạy 0 / 4 buổi
70 Sinh hoạt lớp 23ET ThS Vũ Thị Tuyết Mai
Đã dạy 0 / 4 buổi
71 Sinh hoạt lớp 23GBA ThS Nguyễn Thị Ngọc Thu
Đã dạy 0 / 4 buổi
72 Sinh hoạt lớp 23GIT Đại học Lê Thị Bích Thảo
Đã dạy 0 / 4 buổi
73 Sinh hoạt lớp 23GITB ThS Lê Song Toàn
Đã dạy 0 / 4 buổi
74 Sinh hoạt lớp 23IM ThS Bùi Trần Huân
Đã dạy 0 / 4 buổi
75 Sinh hoạt lớp 23IT1 TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 0 / 4 buổi
76 Sinh hoạt lớp 23IT1B ThS Lương Khánh Tý
Đã dạy 0 / 4 buổi
77 Sinh hoạt lớp 23IT2 TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 4 buổi
78 Sinh hoạt lớp 23IT2B ThS Đặng Thị Kim Ngân
Đã dạy 0 / 4 buổi
79 Sinh hoạt lớp 23IT3 TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 0 / 4 buổi
80 Sinh hoạt lớp 23IT3B TS Trần Uyên Trang
Đã dạy 0 / 4 buổi
81 Sinh hoạt lớp 23IT4 ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 0 / 4 buổi
82 Sinh hoạt lớp 23ITe1 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 0 / 4 buổi
83 Sinh hoạt lớp 23ITe2 ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 0 / 4 buổi
84 Sinh hoạt lớp 23NS1 ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 0 / 4 buổi
85 Sinh hoạt lớp 23NS2 ThS Lê Tự Thanh
Đã dạy 0 / 4 buổi