Trọng số Chuyên đề 2 + Agile(1): Cuối kỳ 1  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Chuyên đề 2 + Agile(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Chuyên đề 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

Chưa có

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết