Trọng số Giải tích(1): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Giải tích(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Giải tích

Buổi Nội dung
1 Chương 1. TẬP HỢP - ÁNH XẠ VÀ SỐ PHỨC. 1.1. Tập hợp. 1.2. Ánh xạ
2 1.3. Số phức
3 Chương 2: HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ - GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN. 2.1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số. 2.2. Giới hạn của dãy số
4 2.3. Giới hạn của hàm số. 2.4. Vô cùng bé và vô cùng lớn. 2.5. Hàm số liên tục
5 2.6. Đạo hàm. 2.7. Vi phân
6 2.8. Các định lý về hàm khả vi. Bài tập chương 2
7 Chương 3: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ. 3.1. Tích phân bất định. 3.2. Tích phân xác định. 3.3. Một số ứng dụng hình học của tích phân xác định
8 3.4. Tích phân suy rộng. Bài tập chương 3
9 Chương 4: CHUỖI. 4.1. Đại cương về chuỗi. 4.2. Chuỗi số dương
10 4.3. Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ
11 4.4. Chuỗi lũy thừa. Bài tập chương 4
12 Chương 5: HÀM SỐ HAI BIẾN. 5.1.. Khái niệm mở đầu
13 5.2. Đạo hàm riêng. Vi phân toàn phần
14 5.3. Cực trị hàm hai biến
15 Bài tập chương 5
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

Chưa có

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết