Trọng số Lập trình di động(1): Chuyên cần 0.1  Bài tập 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.5  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Lập trình di động(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Lập trình di động

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Lập trình di động (1)_TA TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 3 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Lập trình di động (1)_TA TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 0 / 2 buổi
2 Lập trình di động (10) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 13 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Lập trình di động (10) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 1 / 2 buổi
3 Lập trình di động (12) ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 11 / 3 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
Lập trình di động (12) ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 2 / 2 buổi
4 Lập trình di động (13) ThS Võ Ngọc Đạt
Đã dạy 13 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Lập trình di động (13) ThS Võ Ngọc Đạt
Đã dạy 2 / 2 buổi
5 Lập trình di động (2)_TA TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 6 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Lập trình di động (2)_TA TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 0 / 2 buổi
6 Lập trình di động (3) ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 11 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Lập trình di động (3) ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 2 / 2 buổi
7 Lập trình di động (4) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 14 / 3 buổi
Lập trình di động (4) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 2 / 2 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
8 Lập trình di động (5) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 13 / 16 buổi
Lập trình di động (5) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 2 / 2 buổi
9 Lập trình di động (6) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 14 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Lập trình di động (6) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 2 / 2 buổi
10 Lập trình di động (7) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 13 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Lập trình di động (7) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 1 / 2 buổi
11 Lập trình di động (8) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 13 / 16 buổi
Lập trình di động (8) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 2 / 2 buổi
12 Lập trình di động (9) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 14 / 3 buổi
Lập trình di động (9) TS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 1 / 2 buổi