Trọng số Vi điều khiển(2): Chuyên cần 0.1  Bài tập 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.5  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Vi điều khiển(2)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Vi điều khiển

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Vi điều khiển (1)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 11 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (1)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 1 / 2 buổi
2 Vi điều khiển (10) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 11 / 16 buổi
Vi điều khiển (10) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 1 / 2 buổi
3 Vi điều khiển (11) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 14 / 3 buổi
Vi điều khiển (11) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 2 / 2 buổi
4 Vi điều khiển (12) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 12 / 16 buổi
Vi điều khiển (12) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 2 / 2 buổi
5 Vi điều khiển (13) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 13 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (13) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 1 / 2 buổi
6 Vi điều khiển (2)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 12 / 3 buổi
Vi điều khiển (2)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 2 / 2 buổi
7 Vi điều khiển (3) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 14 / 3 buổi
Vi điều khiển (3) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 2 / 2 buổi
8 Vi điều khiển (4) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 12 / 3 buổi
Vi điều khiển (4) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 2 / 2 buổi
9 Vi điều khiển (5) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 12 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (5) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 1 / 2 buổi
10 Vi điều khiển (6) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 12 / 3 buổi
Vi điều khiển (6) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 1 / 2 buổi
11 Vi điều khiển (7) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 13 / 3 buổi
Vi điều khiển (7) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 1 / 2 buổi
12 Vi điều khiển (8)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 10 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (8)_TA TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 1 / 2 buổi
13 Vi điều khiển (9) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 12 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (9) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 0 / 2 buổi