Trọng số Vi điều khiển(2)-Nhóm 2:
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Vi điều khiển(2)-Nhóm 2

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Vi điều khiển

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Vi điều khiển (1)_GD tiếng anh TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 5 / 4 buổi
Vi điều khiển (1)_GD tiếng anh TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (1)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 9 / 10 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
   Vi điều khiển (1)_GD tiếng anh_Nhóm 2 TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 10 / 10 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
2 Vi điều khiển (10) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (10) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 5 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Vi điều khiển (10)_Nhóm 1 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 10 / 10 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Vi điều khiển (10)_Nhóm 2 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 10 / 10 buổi
3 Vi điều khiển (11) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (11) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (11)_Nhóm 1 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 10 / 10 buổi
   Vi điều khiển (11)_Nhóm 2 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 10 / 10 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
4 Vi điều khiển (12) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 5 / 5 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (12) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 6 / 4 buổi
   Vi điều khiển (12)_Nhóm 1 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 6 / 6 buổi
   Vi điều khiển (12)_Nhóm 1 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 3 / 3 buổi
   Vi điều khiển (12)_Nhóm 2 TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 10 / 10 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
5 Vi điều khiển (2)_GD tiếng anh TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (2)_GD tiếng anh TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (2)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 9 / 10 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
6 Vi điều khiển (3) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (3) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (3)_Nhóm 1 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 10 / 10 buổi
   Vi điều khiển (3)_Nhóm 2 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 10 / 10 buổi
7 Vi điều khiển (4) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 5 / 5 buổi
Vi điều khiển (4) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 6 / 4 buổi
   Vi điều khiển (4)_Nhóm 1 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 6 / 6 buổi
   Vi điều khiển (4)_Nhóm 1 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 3 / 3 buổi
   Vi điều khiển (4)_Nhóm 2 ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 10 / 10 buổi
8 Vi điều khiển (5) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (5) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (5)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 11 / 10 buổi
   Vi điều khiển (5)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 11 / 10 buổi
9 Vi điều khiển (6) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (6) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (6)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 10 / 10 buổi
   Vi điều khiển (6)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 11 / 10 buổi
10 Vi điều khiển (7) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 6 / 4 buổi
Vi điều khiển (7) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 5 / 4 buổi
   Vi điều khiển (7)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 11 / 10 buổi
   Vi điều khiển (7)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 10 / 10 buổi
11 Vi điều khiển (8) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 8 / 11 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Vi điều khiển (8)_Nhóm 1 ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 2 / 2 buổi
   Vi điều khiển (8)_Nhóm 1 ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 6 / 4 buổi
   Vi điều khiển (8)_Nhóm 2 ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 10 / 10 buổi
12 Vi điều khiển (9) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 6 / 5 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Vi điều khiển (9) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 5 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Vi điều khiển (9)_Nhóm 1 ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 6 / 6 buổi
   Vi điều khiển (9)_Nhóm 1 ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 3 / 3 buổi