Trọng số Xác suất thống kê(2): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Xác suất thống kê(2)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Xác suất thống kê

Buổi Nội dung
1 CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT. 1.1. Nhắc lại về đại số tổ hợp. 1.2. Phép thử và biến cố
2 1.3. Xác suất của biến cố
3 1.4.Các công thức về xác suất
4 Bài tập và thảo luận
5 Bài tập và thảo luận
6 CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ CÁC LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT. 2.1. Biến ngẫu nhiên. 2.2. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
7 2.3.Luật phân phối xác suất. 2.4. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
8 2.5.Các luật phân phối xác suất thông dụng
9 Bài tập và thảo luận
10 Kiểm tra giữa kì
11 CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT CHỌN MẪU. 3.1. Lý thuyết chọn mẫu. 3.2. Các phương pháp sắp xếp dấu hiệu thống kê
12 3.3. Hàm phân phối thực nghiệm. 3.4. Các tham số đặc trưng của mẫu
13 CHƯƠNG 4. LÍ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH. 4.1. Mở đầu. 4.2. Các tiêu chuẩn ước lượng.
14 4.3. Khoảng ước lượng đối xứng. 4.4. Kiểm định giá trị trung bình.
15 Bài tập và thảo luận
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Xác suất thống kê (1) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 14 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Xác suất thống kê (1) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 1 / 1 buổi
2 Xác suất thống kê (10) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi
3 Xác suất thống kê (2) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
4 Xác suất thống kê (3) TS Vũ Đình Chinh
Đã dạy 16 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
5 Xác suất thống kê (4) TS Vũ Đình Chinh
Đã dạy 16 / 4 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
6 Xác suất thống kê (5) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi
7 Xác suất thống kê (6) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi
8 Xác suất thống kê (7) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 14 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Xác suất thống kê (7) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 1 / 1 buổi
9 Xác suất thống kê (8) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi
10 Xác suất thống kê (9) ThS Trần Thị Bích Hòa
Đã dạy 16 / 4 buổi