Trọng số Tiếng Anh chuyên ngành 4 (1): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành 4 (1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Tiếng Anh chuyên ngành 4

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Tiếng anh chuyên ngành 4 (1) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 12 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
2 Tiếng anh chuyên ngành 4 (10) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 11 / 3 buổi
3 Tiếng anh chuyên ngành 4 (11) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 11 / 3 buổi
4 Tiếng anh chuyên ngành 4 (12) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 11 / 3 buổi
5 Tiếng anh chuyên ngành 4 (13) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 11 / 3 buổi
6 Tiếng anh chuyên ngành 4 (14) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 11 / 3 buổi
7 Tiếng anh chuyên ngành 4 (15) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 6 / 9 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (15) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 3 / 3 buổi
8 Tiếng anh chuyên ngành 4 (16) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 6 / 9 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (16) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 3 / 3 buổi
9 Tiếng anh chuyên ngành 4 (17) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
10 Tiếng anh chuyên ngành 4 (18) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
11 Tiếng anh chuyên ngành 4 (19) ThS Phạm Trần Mộc Miêng
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
12 Tiếng anh chuyên ngành 4 (20) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
13 Tiếng anh chuyên ngành 4 (21) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
14 Tiếng anh chuyên ngành 4 (22) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
15 Tiếng anh chuyên ngành 4 (23) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 11 / 4 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
16 Tiếng anh chuyên ngành 4 (24) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 6 / 9 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (24) ThS Lê Thị Kim Tuyến
Đã dạy 3 / 3 buổi
17 Tiếng anh chuyên ngành 4 (3) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 6 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (3) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 3 / 3 buổi
18 Tiếng anh chuyên ngành 4 (4) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 11 / 4 buổi
19 Tiếng anh chuyên ngành 4 (5) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 0 / 4 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
20 Tiếng anh chuyên ngành 4 (6) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 12 / 4 buổi
21 Tiếng anh chuyên ngành 4 (7) ThS Nguyễn Thị Tuyết
Đã dạy 13 / 4 buổi
22 Tiếng anh chuyên ngành 4 (8) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 5 / 7 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (8) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 4 / 4 buổi
23 Tiếng anh chuyên ngành 4 (9) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 5 / 7 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 4 (9) ThS Võ Thị Thanh Ngà
Đã dạy 4 / 4 buổi