Trọng số Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(6): Chuyên cần 0.1  Giữa kỳ 0.2  Bài tập 0.2  Cuối kỳ 0.5  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(6)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (1)_GD tiếng anh PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
Đã dạy 15 / 15 buổi
Báo nghỉ: 4 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (1)_GD tiếng anh_Nhóm 1 ThS Lê Song Toàn
Đã dạy 7 / 7 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (1)_GD tiếng anh_Nhóm 1 ThS Lê Song Toàn
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (1)_GD tiếng anh_Nhóm 2 ThS Lê Song Toàn
Đã dạy 5 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (10) TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 15 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (10)_Nhóm 1 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (10)_Nhóm 1 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (10)_Nhóm 2 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 8 / 8 buổi
3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 14 / 9 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 1 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 1 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 0 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (11)_Nhóm 2 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 8 / 8 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12) ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 14 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 8 / 8 buổi
5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (13) ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 14 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (13)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (13)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (13)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 8 / 8 buổi
6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (14) ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 14 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (14)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (14)_Nhóm 1 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (14)_Nhóm 2 ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 8 / 8 buổi
7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2)_GD tiếng anh TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 15 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2)_GD tiếng anh_Nhóm 1 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2)_GD tiếng anh_Nhóm 2 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 8 / 8 buổi
8 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 15 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3)_Nhóm 1 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3)_Nhóm 1 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3)_Nhóm 2 TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 7 / 8 buổi
9 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 12 / 6 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4)_Nhóm 1 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 8 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4)_Nhóm 2 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4)_Nhóm 2 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 1 / 1 buổi
10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 13 / 6 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 1 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 1 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (5)_Nhóm 2 ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 8 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 14 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 1 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 7 / 7 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 1 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 0 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (6)_Nhóm 2 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 8 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (7) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 12 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (7) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (7)_Nhóm 1 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 8 / 8 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (7)_Nhóm 2 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (7)_Nhóm 2 TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 1 / 1 buổi
13 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (8) ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 14 / 15 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (8)_Nhóm 1 ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (8)_Nhóm 1 ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (8)_Nhóm 2 ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 8 / 8 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
14 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (9) TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 15 / 15 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (9)_Nhóm 1 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 7 / 7 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (9)_Nhóm 1 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (9)_Nhóm 2 TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 7 / 8 buổi