Trọng số Công nghệ Web(6)-Nhóm 1:
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Công nghệ Web(6)-Nhóm 1

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Công nghệ Web

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Công nghệ WEB (1) ThS Võ Ngọc Đạt
Đã dạy 14 / 9 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
   Công nghệ WEB (1)_Nhóm 1 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 8 / 8 buổi
   Công nghệ WEB (1)_Nhóm 2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Công nghệ WEB (1)_Nhóm 2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 7 / 7 buổi
2 Công nghệ WEB (2) ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 15 / 9 buổi
   Công nghệ WEB (2)_Nhóm 1 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 8 / 8 buổi
   Công nghệ WEB (2)_Nhóm 2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 1 / 1 buổi
   Công nghệ WEB (2)_Nhóm 2 ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 7 / 7 buổi