Trọng số Đồ án cơ sở(1): Cuối kỳ 1  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Đồ án cơ sở(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Đồ án cơ sở 1 - IT

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
Đồ án cơ sở 1 (1) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 2 / 11 buổi
Đồ án cơ sở 1 (2) ThS Trần Uyên Trang
Đã dạy 0 / 11 buổi
Đồ án cơ sở 1 (3) TS Dương Hữu Ái
Đã dạy 3 / 11 buổi
1 Đồ án cơ sở 1 (IT) (2TC) _ Khoa KHMT
Đã dạy 0 / 16 buổi