Trọng số Giáo dục thể chất 2(5):
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Giáo dục thể chất 2(5)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Giáo dục thể chất 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Giáo dục thể chất 2 (1)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
2 Giáo dục thể chất 2 (10)_Nam ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 15 buổi
3 Giáo dục thể chất 2 (11)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
4 Giáo dục thể chất 2 (12)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
5 Giáo dục thể chất 2 (13)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 9 buổi
6 Giáo dục thể chất 2 (14)_Nam CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 9 buổi
7 Giáo dục thể chất 2 (15)_Nữ TS Trần Lê Nhật Quang
Đã dạy 0 / 15 buổi
8 Giáo dục thể chất 2 (16)_Nữ TS Trần Lê Nhật Quang
Đã dạy 0 / 15 buổi
9 Giáo dục thể chất 2 (17)_Nữ ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 15 buổi
10 Giáo dục thể chất 2 (18)_Nam ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 15 buổi
11 Giáo dục thể chất 2 (19)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 15 buổi
12 Giáo dục thể chất 2 (2)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
13 Giáo dục thể chất 2 (20)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 15 buổi
14 Giáo dục thể chất 2 (21)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 6 buổi
15 Giáo dục thể chất 2 (22)_Nữ ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 6 buổi
16 Giáo dục thể chất 2 (23)_Nam ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 9 buổi
17 Giáo dục thể chất 2 (24)_Nam ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 9 buổi
18 Giáo dục thể chất 2 (25)_Nam ThS Tôn Long Cường
Đã dạy 0 / 15 buổi
19 Giáo dục thể chất 2 (26)_Nam ThS Tôn Long Cường
Đã dạy 0 / 15 buổi
20 Giáo dục thể chất 2 (27)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 15 buổi
21 Giáo dục thể chất 2 (28)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 15 buổi
22 Giáo dục thể chất 2 (29)_Nam ThS Tôn Long Cường
Đã dạy 0 / 15 buổi
23 Giáo dục thể chất 2 (3)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 9 buổi
24 Giáo dục thể chất 2 (30)_Nữ ThS Tôn Long Cường
Đã dạy 0 / 15 buổi
25 Giáo dục thể chất 2 (4)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 9 buổi
26 Giáo dục thể chất 2 (5)_Nữ CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 15 buổi
27 Giáo dục thể chất 2 (6)_Nam CN. Trần Thị Vi Vân
Đã dạy 0 / 15 buổi
28 Giáo dục thể chất 2 (7)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 15 buổi
29 Giáo dục thể chất 2 (8)_Nam ThS Nguyễn Văn Thắng
Đã dạy 0 / 15 buổi
30 Giáo dục thể chất 2 (9)_Nam ThS Lê Quang Phước
Đã dạy 0 / 15 buổi