Trọng số Giáo dục thể chất 2(6):
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Giáo dục thể chất 2(6)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Giáo dục thể chất 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

Chưa có

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết