Trọng số Kiến trúc máy tính(4): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Kiến trúc máy tính(4)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Kiến trúc máy tính

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Kiến trúc máy tính (a) TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 0 / 10 buổi
Kiến trúc máy tính (a) TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 3 / 5 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Kiến trúc máy tính (a) TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 3 / 5 buổi