Trọng số Nguyên lý hệ điều hành(5): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Nguyên lý hệ điều hành(5)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Nguyên lý hệ điều hành

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Nguyên lý hệ điều hành (1)_TA TS Đặng Quang Hiển
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
2 Nguyên lý hệ điều hành (10) ThS Trần Thu Thủy
Đã dạy 16 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
3 Nguyên lý hệ điều hành (11)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
4 Nguyên lý hệ điều hành (12)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
5 Nguyên lý hệ điều hành (13)_TA TS Đặng Quang Hiển
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
6 Nguyên lý hệ điều hành (2)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 15 / 18 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Nguyên lý hệ điều hành (2)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 1 / 1 buổi
7 Nguyên lý hệ điều hành (3) ThS Lê Kim Trọng
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
8 Nguyên lý hệ điều hành (4) ThS Lê Kim Trọng
Đã dạy 14 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
9 Nguyên lý hệ điều hành (5) ThS Lê Kim Trọng
Đã dạy 14 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
10 Nguyên lý hệ điều hành (6) ThS Trần Thu Thủy
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
11 Nguyên lý hệ điều hành (7) TS Đặng Quang Hiển
Đã dạy 15 / 3 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
12 Nguyên lý hệ điều hành (8) ThS Trần Thu Thủy
Đã dạy 16 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
13 Nguyên lý hệ điều hành (9)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 15 / 18 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Nguyên lý hệ điều hành (9)_TA TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 1 / 1 buổi