Trọng số Tiếng Anh chuyên ngành 2(5): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2(5)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (1) TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 8 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
2 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (10) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (10) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 3 buổi
3 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (11) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (11) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 3 buổi
4 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (12) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 12 / 16 buổi
5 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (13) TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 10 / 16 buổi
6 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (14) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 16 buổi
7 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (15) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 9 / 16 buổi
8 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (16) ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 9 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (17) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 5 / 6 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (17) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 6 buổi
10 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (18) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 6 / 6 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (18) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 6 buổi
11 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (19) ThS Hà Thị Minh Phương
Đã dạy 7 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (19) ThS Hà Thị Minh Phương
Đã dạy 2 / 6 buổi
12 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (2) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (2) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 3 buổi
13 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (20) ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 9 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
14 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (21) ThS Phạm Hồ Trọng Nguyên
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (22) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (22) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 3 buổi
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (3) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (3) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 1 / 3 buổi
17 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (4) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 12 / 16 buổi
18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (5) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 12 / 16 buổi
19 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (6) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
20 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (7) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 8 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (7) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 1 / 6 buổi
21 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (8) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 9 / 16 buổi
22 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (9) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi