Trọng số Tiếng Anh chuyên ngành 2(6): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2(6)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (1) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (1) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 8 / 5 buổi
2 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (10) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 12 / 16 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (10)
Đã dạy 0 / 1 buổi
3 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (11) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 12 / 16 buổi
4 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (12) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 12 / 16 buổi
5 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (13) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (13) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 5 / 5 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
6 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (14) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (14) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 8 / 5 buổi
7 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (15) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 11 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
8 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (16) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 12 / 16 buổi
9 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (17) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 11 / 16 buổi
Báo nghỉ: 4 buổi
10 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (18) TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (18) TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 8 / 5 buổi
11 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (19) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 11 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
12 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (2) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
13 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (20) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (20) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 7 / 5 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
14 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (21) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (21) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 3 / 5 buổi
15 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (22) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 2 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (22) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 4 / 5 buổi
16 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (23) TS Nguyễn Vũ Anh Quang
Đã dạy 8 / 16 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
17 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (3) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
18 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (4) TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (4) TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 8 / 5 buổi
19 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (5) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (5) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 8 / 5 buổi
20 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (6) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 11 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
21 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (7) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 3 / 3 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (7) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 6 / 5 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
22 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (8) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 2 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (8) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 8 / 5 buổi
23 Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (9) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 2 / 3 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng anh chuyên ngành 2_IT (9) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 9 / 5 buổi