Trọng số Giao tiếp trong kinh doanh(1): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Giao tiếp trong kinh doanh(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Giao tiếp kinh doanh

Buổi Nội dung
1 Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp trong kinh doanh
2 Phong cách giao tiếp. Một số rào cản trong giao tiếp kinh doanh. Một số nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh
3 Chương 2. Ấn tượng ban đầu trong giao tiếp
4 Quá trình hình thành ấn tượng ban đầu
5 Chương 3. Các kỹ năng giao tiếp chủ yếu trong kinh doanh
6 Kỹ năng giới thiệu và tự giới thiệu
7 Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
8 Kỹ năng viết trong kinh doanh. Kiểm tra giữa kỳ
9 Kỹ năng viết tin. Kỹ năng viết báo cáo
10 Chương 4. Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
11 Quy trình đàm phán trong kinh doanh
12 Kỹ năng làm chủ buổi đàm phán
13 Chương 5. Giao tiếp ứng dụng trong kinh doanh
14 Kỹ năng giao tiếp trong các bữa tiệc
15 Kỹ năng đón tiếp và chăm sóc khách hàng trong sự kiện
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

Chưa có

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết