Trọng số Marketing căn bản(1): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Marketing căn bản(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Marketing căn bản

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Marketing căn bản (1)_GD tiếng anh TS Ngô Hải Quỳnh
Đã dạy 16 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
2 Marketing căn bản (2) ThS Trần Phạm Huyền Trang
Đã dạy 16 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
3 Marketing căn bản (3) ThS Đặng Thị Thanh Minh
Đã dạy 16 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
4 Marketing căn bản (4) ThS Đặng Thị Thanh Minh
Đã dạy 8 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Marketing căn bản (4) ThS Đặng Thị Thanh Minh
Đã dạy 6 / 6 buổi
5 Marketing căn bản (5) ThS Trần Phạm Huyền Trang
Đã dạy 12 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Marketing căn bản (5) ThS Trần Phạm Huyền Trang
Đã dạy 3 / 3 buổi
6 Marketing căn bản (6) TS Ngô Hải Quỳnh
Đã dạy 16 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi