Trọng số Tiếng Anh chuyên ngành 2_KT(1): Chuyên cần 0.2  Giữa kỳ 0.2  Cuối kỳ 0.6  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2_KT(1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (1) TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 8 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
2 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (10) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (10) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 3 buổi
3 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (11) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (11) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 3 buổi
4 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (12) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 12 / 16 buổi
5 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (13) TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 10 / 16 buổi
6 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (14) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 16 buổi
7 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (15) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 9 / 16 buổi
8 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (16) ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 9 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (17) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 5 / 6 buổi
Báo nghỉ: 3 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (17) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 6 buổi
10 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (18) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 6 / 6 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (18) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 6 buổi
11 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (19) ThS Hà Thị Minh Phương
Đã dạy 7 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (19) ThS Hà Thị Minh Phương
Đã dạy 2 / 6 buổi
12 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (2) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 9 / 9 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (2) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 3 buổi
13 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (20) ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 9 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
14 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (21) ThS Phạm Hồ Trọng Nguyên
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 2 buổi
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (22) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (22) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 3 buổi
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (3) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 9 / 9 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (3) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 1 / 3 buổi
17 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (4) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 12 / 16 buổi
18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (5) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 12 / 16 buổi
19 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (6) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
20 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (7) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 8 / 6 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi
Tiếng Anh chuyên ngành 2 (7) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 1 / 6 buổi
21 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (8) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 9 / 16 buổi
22 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (9) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 10 / 16 buổi
Báo nghỉ: 1 buổi