Trọng số Đồ án cơ sở 3 (1): Cuối kỳ 1  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Đồ án cơ sở 3 (1)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Đồ án cơ sở 3 IT

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
Đồ án cơ sở 3 (1) ThS Lê Thành Công
Đã dạy 7 / 11 buổi
Đồ án cơ sở 3 (2) ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 8 / 11 buổi
1 Đồ án cơ sở 3_IT (2TC) _ Khoa KHMT
Đã dạy 0 / 18 buổi