Trọng số Đồ án cơ sở 3 (12): Cuối kỳ 1  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Đồ án cơ sở 3 (12)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Đồ án cơ sở 3 IT

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
1 Đồ án cơ sở 3 (IT) (TC) _ Khoa KHMT
Đã dạy 0 / 16 buổi
Đồ án cơ sở 3 (IT) (TC) (1) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 0 / 18 buổi
Đồ án cơ sở 3 (IT) (TC) (2) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 1 / 18 buổi