Trọng số Thực tập doanh nghiệp(5): Đồ án 1  
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Thực tập doanh nghiệp(5)

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Thực tập doanh nghiệp IT

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
Thực tập doanh nghiệp (1) TS Lê Tân
Đã dạy 2 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (10) ThS Hà Thị Minh Phương
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (11) TS Lý Quỳnh Trân
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (12) ThS Phan Đăng Thiếu Hiệp
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (13) ThS Võ Hùng Cường
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (14) TS Nguyễn Văn Lợi
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (15) ThS Đỗ Công Đức
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (16) TS Nguyễn Quang Vũ
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (17) TS Nguyễn Sĩ Thìn
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (18) ThS Trần Uyên Trang
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (19) ThS Võ Văn Lường
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (2) TS Đặng Đại Thọ
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (20) TS Nguyễn Thanh
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (21) TS Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (22) ThS Trịnh Thị Ngọc Linh
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (23) ThS Ngô Lê Quân
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (24) ThS Nguyễn Đỗ Công Pháp
Đã dạy 2 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (25) TS Nguyễn Hoàng Hải
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (26) TS Huỳnh Ngọc Thọ
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (27) ThS Nguyễn Thanh Cẩm
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (28) ThS Nguyễn Thanh Tuấn
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (29) TS Lê Văn Minh
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (3) TS Nguyễn Đức Hiển
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (30) ThS Nguyễn Anh Tuấn
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (31) ThS Dương Thị Mai Nga
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (32) ThS Lương Khánh Tý
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (33) ThS Trần Đình Sơn
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (34) ThS Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (35) ThS Nguyễn Văn Bình
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (36) ThS Lê Thành Công
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (37) TS Hồ Văn Phi
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (38) ThS Võ Ngọc Đạt
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (39) ThS Lê Viết Trương
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (4) TS Lê Thị Thu Nga
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (40) ThS Lê Kim Trọng
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (41) ThS Lê Tự Thanh
Đã dạy 3 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (42) ThS Nguyễn Thị Huyền Trang
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (43) ThS Ninh Khánh Chi
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (44) ThS Phạm Hồ Trọng Nguyên
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (45) ThS Phan Thị Quỳnh Hương
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (46) ThS Trần Thị Trà Vinh
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (47) ThS Trần Thu Thủy
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (48) TS Đặng Quang Hiển
Đã dạy 1 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (49) TS Dương Hữu Ái
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (5) ThS Nguyễn Trọng Công Thành
Đã dạy 3 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (50) TS Hoàng Hữu Đức
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (51) TS Nguyễn Hữu Nhật Minh
Đã dạy 2 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (52) TS Phan Thị Lan Anh
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (53) TS Thân Hồng Phúc
Đã dạy 3 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (6) ThS Trần Thị Thúy Ngọc
Đã dạy 3 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (7) ThS Trần Thị Hạ Quyên
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (8) TS Trần Văn Đại
Đã dạy 0 / 11 buổi
Thực tập doanh nghiệp (9) TS Nguyễn Thu Hương
Đã dạy 0 / 11 buổi
1 Thực tập doanh nghiệp_IT _ Khoa KHMT
Đã dạy 0 / 18 buổi