Trọng số Đồ án cơ sở 3 CE:
Nội dung đã giảng dạy lớp học phần Đồ án cơ sở 3 CE

STT Nội dung Ngày dạy Tình hình vắng nghỉ
Giảng viện chưa thực hiện nội dung giảng dạy nào
Lịch trình giảng dạy của học phần Đồ án cơ sở 3 CE

Buổi Nội dung
Tiến độ giảng dạy các GV khác của học phần này

STT Tên lớp HP Giảng viên Tiến độ dạy Chi tiết
Đồ án cơ sở 3 (CE) (1) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 1 / 11 buổi
1 Đồ án cơ sở 3 (CE) (2TC) TS Vương Công Đạt
Đã dạy 0 / 18 buổi
2 Đồ án cơ sở 3_CE (2TC) Khoa Khoa KTMT_ĐT
Đã dạy 0 / 18 buổi