Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập HKII năm học 2021 - 2022


      Nhà trường thông báo tổ chức cho sinh viên trình độ đại học đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2021-2022. Sinh viên phải tuân thủ quy định về việc đăng ký và thực hiện đăng ký học tại https://daotao.vku.udn.vn (Mục Đăng ký tín chỉ) theo đúng kế hoạch như sau:

1. Lịch đăng ký:

1.1. Đăng ký theo nhóm và theo khóa:

     - Sinh viên K18: Từ 9h00 ngày 11/12/21 đến 15h00 ngày 11/12/21

     - Sinh viên K19: Từ 9h00 ngày 11/12/21 đến 15h00 ngày 11/12/21

     - Sinh viên K20: Từ 19h00 ngày 11/12/21 đến 15h00 ngày 12/12/21

     - Sinh viên K21: Từ 19h00 ngày 12/12/21 đến 15h00 ngày 13/12/21

1.2. Đăng ký toàn Trường: Từ 19h00 ngày 14/12/21 đến 15h00 ngày 16/12/21.

2. Lịch hiệu chỉnh đăng ký: Từ 19h00 ngày 16/12/21 đến 15h00 ngày 17/12/21.

3. Lịch đăng ký học lại, học cải thiện: Từ 19h00 ngày 16/12/21 đến 15h00 ngày 17/12/21.

4. Lịch đăng ký nhu cầu mở lớp, đăng ký lớp mở bổ sung: Từ 19h00 ngày 17/12/21 đến 15h00 ngày 18/12/21.

      Trường hợp sinh viên cần điều chỉnh đăng ký sau thời gian nêu trên, sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi Cố vấn học tập chậm nhất ngày 31/12/21 đối với khóa 17,18,19,20 và 26/02/22 đối với Khóa 21 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

      Kết thúc đợt đăng ký, cố vấn học tập (GVCN) tiến hành xác nhận khối lượng học tập trên hệ thống đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/ (Mục GVCN/Duyệt khối lượng học tập) và xuất Bảng tổng hợp kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ gửi về Giáo vụ khoa để tổng hợp gửi phòng Đào tạo chậm nhất ngày 07/01/2022 đối với Khóa 17,18,19,20 và 04/03/2022 đối với Khóa 21.

      Trân trọng./.

Lưu ý:

1. Sinh viên thuộc các lớp chọn gồm 20GIT, 21GIT, 20GBA,21GBA chỉ thực hiện đăng ký học tập đối với các môn chung gồm: Tiếng anh 1,2,3, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh.

2. Sinh viên cần xem kỹ danh mục học phần triển khai cho HKII năm học 2021 - 2022 tại File đính kèm trước khi thực hiện đăng ký.

3. Sinh viên chú ý phân luồng đăng ký tại "Đăng ký tín chỉ" để vào đúng địa chỉ máy chủ thực hiện việc đăng ký.