PISI- Reminder 1


"

Gửi các bạn sinh viên,

Hiện nay, còn một số bạn chưa nộp đề xuất ý tưởng tham gia chương trình PISI. Đề nghị các bạn khẩn trương nộp theo link https://goo.gl/forms/0ieLsjvojhNMjeFH2  

Gia hạn đến 17/12/2018. Sau thời gian này các bạn sinh viên BA không nộp coi như không có điểm đề án.

Sinh viên BA: bắt buộc tham gia

Sinh viên IT,CE: khuyến khích tham gia, chính sách cộng điểm khuyến khích đã thông báo ở mail trước.

"