Thông báo điều động tham gia Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Khoa và Sinh viên


"

Tổ Đào tạo thông báo định hướng thực hiện Đồ án cơ sở 2 và Đồ án cơ sở 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020 trong file đính kèm,

Sinh viên chú ý các yêu cầu và mốc thời gian để thực hiện Đồ án đúng kế hoạch,

Tổ Đào tạo.

"