Thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại Trường.


"

  Kính gửi:  Toàn thể SV Nhà trường. 

 

            Thực hiện Công văn số 786/ĐHĐN-HSSV ngày 24/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-9. Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Phòng Công tác sinh viên kính gửi thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại Trường. 

            Đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện. Kính mong nhận được sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị và Thầy, Cô GVCN. 

            Trân trọng.

 

"

Các file đính kèm: