Triệu tập sinh viên các lớp khóa 2020 tham gia Ngày hội Trải nghiệm VKU - VKU Campus Tour