Thông báo Về việc đóng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2022


THÔNG BÁO
Về việc đóng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2022
- Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Căn cứ Công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh viên viên năm học 2021 - 2022;
- Căn cứ công văn số 3090/ĐHĐN-HSSV ngày 10/9/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc triển khai công tác Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021 - 2022;
- Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2022 đối với tất cả sinh viên đang học tập tại Trường như sau:
????1. Đối tượng đóng BHYT năm 2022
Tất cả sinh viên hiện đang theo học hệ chính quy (khóa 2017 đến khóa 2021) tại Trường.
????2. Mức đóng BHYT
- Sinh viên nước ngoài: 804.600đ/sinh viên/năm
- Sinh viên Việt Nam: 563.220đ/sinh viên/năm
????3. Thời hạn hiệu lực thẻ: 12 tháng (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)
????4. Thời gian và hình thức thu tiền
- Thời gian: Từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021.
- Hình thức: Nộp từ tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức:
- Cách 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill payment).
- Cách 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động
+ Đối với sinh viên chưa đăng ký nhờ thu tự động:
Bước 1: Sinh viên đăng ký theo đường link hướng dẫn của ngân hàng:
Bước 2: Sinh viên nộp lại Giấy đăng ký (Theo Mẫu đã thông báo ngày 19/10/2021) cho Ngân hàng thông qua lớp trưởng sau khi đi học lại.
Bước 3: Sinh viên đảm bảo số dư trong tài khoản thanh toán của sinh viên để thực hiện giao dịch tự động.
+ Đối với sinh viên đã đăng ký nhờ thu tự động: Thực hiện theo Bước 3 ở trên
- Cách 3: Nộp qua kênh E - Mobile Banking.
- Cách 4: Nộp qua kênh Internet Banking.
- Cách 5: Nộp qua kênh ATM
Hướng dẫn chi tiết qua file đính kèm
* Đối với sinh viên Khóa 21 chưa được cấp thẻ Ngân hàng tích hợp Thẻ sinh viên thực hiện nộp như sau:
Sinh viên đóng tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Nhà trường theo cú pháp: Mã sinh viên - Lớp - Họ và tên - BHYT2022, (Ví dụ: 21CE123 - 21CE - Nguyen Van A - BHYT2022)
Thông tin tài khoản Nhà trường:
+ Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
+ Tài khoản số: 2015201003628.
- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng.
????5. Tổ chức thực hiện
Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.
Lưu ý:
* Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT
Sinh viên đã có BHYT thuộc diện con hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (CN), xã đặc biệt khó khăn (DK), người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (XD), thân nhân Công an(TA), thân nhân Quân đội (TQ), hộ gia đình (GD), Khuyết tật (BT), dân tộc (DT)… truy cập Google Forms tại địa chỉ: https://forms.gle/uVkxzS3RBi9apAAW6 để thực hiện kê khai thông tin BHYT trực tuyến và nộp file ảnh thẻ BHYT cho Phòng Công tác sinh viên.
* Đối với sinh viên khóa 2017: Sinh viên đăng ký danh sách tham gia BHYT (theo lớp) qua Ban cán sự lớp gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/11/2021.
Kính đề nghị lãnh đạo các Khoa/Tổ Cơ bản chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm thông báo, đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường.