Thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021


I. NỘI DUNG THỰC HIỆN
????1. Đối tượng: Sinh viên các Khóa 17, 18, 19, 20 hệ Đại học và sinh viên Khóa 19 hệ Cao đẳng.
???? Đối với sinh viên hệ đại học: Thực hiện đánh giá online trên hệ thống đào tạo của trường (theo file hướng dẫn đính kèm).
Sinh viên căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc đại học Đà Nẵng về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy để thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy định.
????Đối với sinh viên hệ cao đẳng: Thực hiện đánh giá và tổng hợp trên mẫu (theo file đính kèm).
Sinh viên căn cứ Thông tư số 17/2017TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện.
???? 2. Thời gian thực hiện: Theo mốc thời gian ghi tại quy trình thực hiện.
???? 3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Tổ (Giáo vụ Khoa/Tổ)
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
????Bước 1: Từ ngày ra thông báo - hết ngày 14/11/2021 Sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân tự đánh giá vào phiếu đánh giá rèn luyện.
????Bước 2: Từ 15/11/2021 - 17/11/2021 các lớp tổ chức họp lớp có GVCN tham dự xem xét và thông qua điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả, phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp và phải có biên bản họp kèm theo.
????Bước 3: Từ 18/11/2021 – 21/11/2021 GVCN đăng nhập vào hệ thống đào tạo xác nhận lại KQRL cho sinh viên và chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan về văn phòng khoa/tổ (Giáo vụ khoa).
????Bước 4: Từ 22/11/2021 - 25/11/2021 các khoa thành lập Hội đồng cấp Khoa/tổ để tổ chức họp xét thông qua kết quả rèn luyện của sinh viên (có biên bản họp kèm theo); Khoa gửi bảng tổng hợp kết quả đã thông qua về phòng Công tác sinh viên.
????Bước 5: Từ 26/11/2021 - 28/11/2021 Phòng CTSV tiếp nhận kết quả rèn luyện của các khoa/tổ gửi về và tổng hợp thông báo kết điểm rèn luyện sinh viên.
????Bước 6: Từ ngày 29/11/2021 – 03/12/2021 Tiếp nhận và giải quyết trường hợp sinh viên có sự sai sót, sinh viên có gửi đơn khiếu nại về Phòng CTSV để được xin điều chỉnh kết quả rèn luyện.
????Bước 7: Dự kiến ngày 07/12/2021 Họp hội đồng cấp trường, Phòng Công tác sinh viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên.
III. CÁC BIỂU MẪU, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
???? File hướng dẫn đánh giá online trên hệ thống đào tạo đối với sinh viên hệ đại học xem tại link: https://bom.to/93m8Vg
???? Mẫu Phiếu đánh giá sinh viên cao đẳng: https://bom.to/Mu9Sta
???? Mẫu tổng hợp sinh viên hệ cao đẳng: https://bom.to/yxUnJn
???? Mẫu biên bản họp lớp: https://bom.to/Fw7UIY
???????????? Lưu ý:
???? Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 các lớp chủ động triển khai đánh giá kết quả rèn luyện bằng hình thức trực tuyến.
???? GVCN chủ động triển khai cho sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy trình đánh giá kết quả rèn luyện.
???? Các trường hợp sinh viên tự ý nghỉ học mà chưa có quyết định thôi học, buộc thôi học thì lớp đánh giá điểm của sinh viên bằng 0 (không điểm) xếp loại yếu hoặc kém theo quy định.
???? Ban cán sự lớp rà soát kỹ danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế và các hoạt động phong trào của sinh viên đã tham gia để cộng/trừ điểm cho sinh viên được chính xác và khách quan.
???? Các lớp bổ sung đầy đủ bảng điểm tổng hợp rèn luyện và biên bản họp xét kết quả rèn luyện có ký xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm khi quay trở lại trường học trực tiếp.