Thông báo triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID cho sinh viên trên nền tảng thiết bị di động


Căn cứ Công văn số 4063/ĐHĐN-HSSV ngày 29/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc cung cấp số liệu sinh viên tham gia BHYT năm học 2021 - 2022;

Bảo hiểm xã hội số - VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo điều kiện cho người sinh viên tham gia BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng và nhanh chóng nhất, từng bước việc thay thế thẻ BHYT bằng giấy như hiện nay. Phòng Công tác sinh viên thông báo toàn thể sinh viên thực hiện cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID trên nền tảng thiết bị di động, với các nội dung cụ thể như sau:

1.      Đối tượng thực hiện

Sinh viên chưa cài đặt VssID (danh sách được gửi về cho BCS lớp)

2.      Hướng dẫn cài đặt

Thực hiện theo hướng dẫn tại file Huong dan cai dat và su dung VssID (Có kèm theo thông báo)

3.      Thời gian thực hiện.

Sinh viên kê khai từ ngày 13/12 – 23/12/2021.

Kính đề nghị Lãnh đạo phụ trách các Khoa, Tổ phối hợp, thông tin và chỉ đạo giảng viên chủ nhiệm triển khai tới các lớp sinh hoạt.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236.3667.129) để được hỗ trợ.

Trân trọng!