Thông báo Mời sinh viên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo nâng cao và hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0


Thông báo V/v Mời sinh viên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo nâng cao và hoàn thiện kỹ năng cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0

Chi tiết có trong file đính kèm